เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกรมทางหลวง ได้ปิดตรวจการตรวจสอบเอกสาร
แขวงทางหลวงปัตตานี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
ณ สำนักงานทางหลวงที่ 18

 

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง