เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นำโดย นายเชฏฐพล พึ่งบุญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ฯ
เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง