พิมพ์

               สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวงได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้ดูแล
รักษาทางหลวง เนื่องด้วยปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติในสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ และสถานีตรวจสอบน้ำหนัก รวบรวมรายชื่อเพื่อสมัครสมาชิกดังกล่าว และในส่วนของ
สำนักงานฯ  ทั้งนี้สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้จัดทำรายละเอียดในการสมัครสมาชิก วัตถุประสงค์ หน้าที่ของ
สมาชิกฯ วิธีการสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดอื่นๆ พร้อมใบสมัคร เพิ่มเติม 

   รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร คลิ๊กที่นี่