พิมพ์

  ข่าวกระทรวงคมนาคม (MOT NEWS)

             กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเปิดไฟหน้ารถในเวลากลางวัน เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะช่วงเทศกาล

             นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญๆ อาทิ สงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น ทล. ได้ร่วมกับสภาวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน
โครงการ"เปิดไฟหน้ารถ ช่วยลดอุบัติเหตุ" ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 โดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้
เปิดไฟหน้ารถขณะขับขี่รถยนต์ในเวลากลางวัน เช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์ที่มีกฎหมายบังคับใช้ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่
เพื่อการมองเห็นในทุกสภาพอากาศและทุกช่วงเวลา ช่วยเพ่ิมระยะการมองเห็น (รถยนต์ที่เปิดไฟหน้ารถในเวลากลางวัน
จาก 670 เมตร เป็น 1,400 เมตร) และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุกว่า 30% ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก
สภาวิศวกร พบว่าช่วงเวลากลางวันและพลบค่ำเกิดอุบัติเหตุมากกว่าร้อยละ 75 และปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ที่บังคับใช้
กฎหมายให้เปิดไฟหน้ารถ คือ ประเทศฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ค ฮังการี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และประเทศไทย (บังคับใช้เฉพาะรถจักรยานยนต์)

            ทล. ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถด้วยความระมัดระวังรักษาวินัยจราจร และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง
พร้อมทั้งศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุ สามารถสอบถามเส้นทาง
สภาพการจราจรได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586