ด้วยจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อบำเพ็ญกุศล ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) จำนวน 59 รูป ระหว่างวันที่ 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง