แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน

ประกาศราคากลาง

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สอบราคา

ประกาศสอบราคา
ผลสอบราคา
ยกเลิกสอบราคา

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marketing)

ประกาศตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ผลตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผลราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาด
ยกเลิกขายทอดตลาด
ผลการขายทอดตลาด

วิธีคัดเลือก

ยกเลิกการคัดเลือก
ผลการคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีจ้างที่ปรึกษา

วิธีจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน

ประกาศจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ผลการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน

วิธีจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ผลจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

วิธีจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีจ้างออกแบบ

วิธีจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวน

ประกาศจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ยกเลิกจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ผลการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวน

วิธีจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก
ผลจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก

วิธีจ้างออกแบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกจ้างออกแบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลจ้างออกแบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบ

ประกาศจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบ
ยกเลิกจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบ
ผลจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบ

แบบแจ้งผลการพิจารณาเสนอราคา

สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือแนบเอกสารประกวดราคาจ้าง

งานก่อสร้างโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ 
ประกาศคัดเลือกเบื้องต้น (PQ) โครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ 
ผลการคัดเลือกเบื้องต้น (PQ) โครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
ประกาศประกวดราคาโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ 
ยกเลิกประกวดราคาโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
ผลประกาศประกวดราคาโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ 
ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ 
ผลจ้างที่ปรึกษาโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง