นางธันย์ภัคนันท์  อุสมันบาฮา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานสารบรรณ

งานในความรับผิดชอบ

  1. งานเอกสาร ทั้งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ไปรษณีย์, จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail) และโทรสาร (fax) รวมถึงงานเก็บรักษา, ยืม และทำลายเอกสาร
  2. งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำบำเหน็จ-บำนาญ, ทะเบียนประวัติ, แต่งตั้ง, โอนย้าย, ปรับระดับชั้น, อบรม/สัมมนา, เลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
  3. งานสวัสดิการต่างๆ ฌาปนกิจสงเคราะห์, กบข., กสจ., เงินช่วยเหลือสวัสดิการและสงเคราะห์ต่างๆ
  4. งานจัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ (facebook)
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง