นางสาวนงลักษณ์  แสงหิรัญ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

หัวหน้างานสารสนเทศ

งานในความรับผิดชอบ

  1. งานสถิติข้อมูลงานทาง เช่น สถิติน้ำท่วมทาง, สถิติอุบัติเหตุบนทางหลวง, ปริมาณการจราจรบนทางหลวง ฯลฯ
  2. งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง เช่น ระยะทางควบคุม, บัญชีเขตทาง, ประวัติบำรุงรักษาทางหลวง, บัญชีทรัพย์สินในเขตทางหลวง, บัญชีอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย, บัญชีที่ดินกรมทางหลวง, บัญชีอาคารบ้านพัก ฯลฯ
  3. จัดทำรายงานประจำงวด ประจำเดือน ประจำปีเกี่ยวกับงานทาง, อุบัติเหตุบนทางหลวง, สภาพทางหลวง ฯลฯ
  4. การระวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขต
  5. การขออนุญาตดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง
  6. งานบริการประชาชน เช่น สอบถามระยะทาง, ประสานงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มีผู้ร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมประชาสัมพันธ์
  7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง