นางณัฐริดา  สะเหม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

งานในความรับผิดชอบ

  1. งานจัดซื้อจัดจ้าง, สอบราคา และประกวดราคา
  2. งานเบิกจ่ายพัสดุ
  3. งานบัญชีพัสดุ
  4. งานทะเบียนและพัสดุคงคลัง
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง