นางสมจิตร  ม่านสะอาด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

งานในความรับผิดชอบ

  1. งานงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้, ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณต่างๆ ของแขวงฯ, ดำเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  2. งานบัญชี ดำเนินการบันทึกบัญชีตามระบบเกณฑ์คงค้าง และระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมจัดทำรายงานทางการเงิน
  3. งานการเงิน รับคำสั่ง และเบิกจ่ายเงิน ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ พร้อมตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ
  4. งานอืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง