ส.อ.อุสมาน ไมดินเกาส์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

หัวหน้างานปรับซ่อม

งานในความรับผิดชอบ

  1. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
  2. ซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
  3. เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ เพื่อบริการให้แขวงเช่าใช้งานได้ตลอดเวลา
  4. บริการเช่าใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง