นายประกาศ  พุ่มสุวรรณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้างานวางแผน

งานในความรับผิดชอบ

   งานวางแผน

  1. งานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ซ่อมแซมผิวทาง เช่น งานอุดรอยแตก, งานฉาบผิวทาง, งานปรับระดับผิวทาง, งานปะซ่อมผิวทาง, งานขุดซ่อมผิวทาง และงานทำความสะอาดผิวทาง
  2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานแผนงาน

  1. จัดทำแผนงานเบื้องต้นและแผนรายประมาณการงานบำรุงรักษาทางหลวง
  2. จัดทำแผนงานเบื้องต้นและแผนรายประมาณการงานอำนวยความปลอดภัย
  3. จัดทำแผนงานเบื้องต้นและแผนรายประมาณการงานโครงการย่อย
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง