นายธวัชชัย  ธาระบุญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

งานในความรับผิดชอบ

  1. ซ่อมแซมป้ายจราจรและป้ายต่างๆตามสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงปัตตานี
  2. ผลิตและเขียนเครื่องหมายจราจร
  3. ดูแลและซ่อมแซมภายในบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงปัตตานี
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง