นายทักษิณ  ขาวทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงยะรัง

          สำนักงานหมวดฯ ตั้งอยู่ที่ กม.15+575 ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บราโอ - ยะลา ในท้องที่ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 6 สายทาง 6 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 87.382 กม.
>> สายทางในความรับผิดชอบ <<

งานในความรับผิดชอบ

  1. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดผิวทาง, ไหล่ทาง, เขตทาง, ทางเท้าทางเชื่อม, เกาะกลางถนน, จุดกลับรถ,
    ระบบระบายน้ำ, สะพานและโครงสร้าง
  2. งานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายต่างๆและเครื่องหมายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
  3. งานบำรุงรักษาต้นไม้, ปลูกต้นไม้, ถางป่า, ตัดหญ้า
  4. งานลาดข้างทางและที่พักผู้โดยสาร (ศาลาทางหลวง)
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง