หมวดทางหลวงโคกโพธิ์

มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 4 สายทาง 4 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 87.550 กม. ดังนี้

 1. ทางหลวงหมายเลข 42 0201 ตอนนาจวก - ดอนรัก (กม.69+759 – กม.99+616) ระยะทาง 29.857 กม.
 2. ทางหลวงหมายเลข 43 0301 ตอนปาแด - เกาะเปาะุ (กม.74+397 - 93+802) ระยะทาง 19.405 กม.
 3. ทางหลวงหมายเลข 409 0100 ตอนนาเกตุ – ป่าพ้อ (กม.0+000 – กม.18+013) ระยะทาง 18.013 กม.
 4. ทางหลวงหมายเลข 418 0102 ตอนมะพร้าวต้นเดียว – ยุโป (กม.6+500 – กม.26+775) ระยะทาง 20.275 กม.

หมวดทางหลวงยะหริ่ง

มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 13 สายทาง 13 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 54.350 กม. ดังนี้

 1. ทางหลวงหมายเลข 42 0202 ตอนดอนรัก – บือแน (กม.99+616 - กม.134+492) ระยะทาง 34.876 กม.
 2. ทางหลวงหมายเลข 43 0302 ตอนเกาะเปาะ - มะพร้าวต้นเดียว (กม.93+802 - กม. 94+952) ระยะทาง 1.150 กม.
 3. ทางหลวงหมายเลข 410 0101 ตอนปัตตานี - บราโอ (กม.2+560 – กม.10+100) ระยะทาง 7.540 กม.
 4. ทางหลวงหมายเลข 418 0101 ตอนงาแม่ - มะพร้าวต้นเดียว (กม.0+000 – กม.6+500) ระยะทาง 6.500 กม.
 5. ทางหลวงหมายเลข 4296 0100 ตอนงาแม่ - ดอนรัก (กม.3+150 – กม.4+247) ระยะทาง 1.097 กม.
 6. ทางหลวงหมายเลข 4297 0100 ตอนทางเข้าบ้านดี (กม.0+000 – กม.1+200) ระยะทาง 1.200 กม.
 7. ทางหลวงหมายเลข 4298 0100 ตอนทางเข้าโรงพยาบาลยะหริ่ง (กม.0+000 – กม.0+571) ระยะทาง 0.571 กม.
 8. ทางหลวงหมายเลข 4354 0100 ตอนทางเข้าดอนรัก (กม.0+000 – กม.0+064) ระยะทาง 0.064 กม.
 9. ทางหลวงหมายเลข 4355 0100 ตอนทางเข้ารามโกมุท (กม.0+000 – กม.0+251) ระยะทาง 0.251 กม.
 10. ทางหลวงหมายเลข 4356 0100 ตอนทางเข้านาเกลือ (กม.0+000 – กม.0+426) ระยะทาง 0.426 กม.
 11. ทางหลวงหมายเลข 4357 0100 ตอนทางเข้ามัสยิดกรือเซะ (กม.0+000 – กม.0+435) ระยะทาง 0.435 กม.
 12. ทางหลวงหมายเลข 4358 0100 ตอนทางเข้าบือเจาะ (กม.0+000 – กม.0+120) ระยะทาง 0.120 กม.
 13. ทางหลวงหมายเลข 4359 0100 ตอนทางเข้าบางปู (กม.0+000 – กม.0+120) ระยะทาง 0.120 กม.

หมวดทางหลวงปะนาเระ

มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 7 สายทาง 7 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 65.028 กม. ดังนี้

 1. ทางหลวงหมายเลข 42 0203 ตอนบือแน - ทุ่งคล้า (กม.134+492 – กม.142+786) ระยะทาง 8.294 กม.
 2. ทางหลวงหมายเลข 4061 0102 ตอนมายอ - ปะนาเระ (กม.14+133 – กม.36+842) ระยะทาง 22.709 กม.
 3. ทางหลวงหมายเลข 4075 0100 ตอนตอหลัง - บ้านนอก (กม.0+000 – กม.7+000) ระยะทาง 7.000 กม.
 4. ทางหลวงหมายเลข 4157 0102 ตอนปะเสยะวอ - ปะนาเระ (กม.5+385 – กม.30+450) ระยะทาง 25.065 กม.
 5. ทางหลวงหมายเลข 4324 0100 ตอนทางเข้าปะนาเระ (กม.0+000 – กม.0+175) ระยะทาง 0.175 กม.
 6. ทางหลวงหมายเลข 4334 0100 ตอนทางเข้าบางมะรวด (กม.0+000 – กม.1+559) ระยะทาง 1.559 กม.
 7. ทางหลวงหมายเลข 4335 0100 ตอนทางเข้าหาดแฆแฆ (กม.0+000 – กม.0+226) ระยะทาง 0.226 กม.

หมวดทางหลวงสายบุรี

มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 8 สายทาง 9 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 48.522 กม. ดังนี้

 1. ทางหลวงหมายเลข 42 0204 ตอนทุ่งคล้า - มะนังดาลำ (กม.142+786 – กม.152+886) ระยะทาง 10.100 กม.
 2. ทางหลวงหมายเลข 42 0205 ตอนมะนังดาลำ - กอตอ (กม.152+886 – กม.158+956) ระยะทาง 6.070 กม.
 3. ทางหลวงหมายเลข 4060 0100 ตอนสายบุรี - กะรุบี (กม.0+000 – กม.16+875) ระยะทาง 16+875 กม.
 4. ทางหลวงหมายเลข 4157 0101 ตอนละหาร - ทุ่งน้อย (กม.0+000 – กม.2+185) ระยะทาง 2.185 กม.
 5. ทางหลวงหมายเลข 4167 0100 ตอนป่าไหม้ - ไทรทอง (กม.0+000 – กม.9+600) ระยะทาง 9.600 กม.
 6. ทางหลวงหมายเลข 4168 0200 ตอนปะลุกาสาเมาะ - ตะโละดือรามัน (กม.6+500 – กม.8+105) ระยะทาง 1.605 กม.
 7. ทางหลวงหมายเลข 4299 0100 ตอนทางเข้าสายบุรี (กม.0+000 – กม.0+262) ระยะทาง 0.262 กม.
 8. ทางหลวงหมายเลข 4336 0100 ตอนทางเข้าชมวิว (กม.0+000 – กม.0+470) ระยะทาง 0.470 กม.
 9. ทางหลวงหมายเลข 4337 0100 ตอนป่าไหม้ - แยกชมวิว (กม.0+000 – กม.1+355) ระยะทาง 1.355 กม.

หมวดทางหลวงยะรัง

มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 6 สายทาง 6 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 87.382 กม. ดังนี้

 1. ทางหลวงหมายเลข 410 0102 ตอนบราโอ - ยะลา (กม.10+100 – กม.36+837) ระยะทาง 26.737 กม.
 2. ทางหลวงหมายเลข 4061 0101 ตอนยะรัง - มายอ (กม.0+000 – กม.14+133) ระยะทาง 14.133 กม.
 3. ทางหลวงหมายเลข 4071 0200 ตอนวังพญา - พิเทน (กม.13+248 – กม.24+160) ระยะทาง 10.912 กม.
 4. ทางหลวงหมายเลข 4074 0100 ตอนกะลาพอ - ปากู (กม.0+000 – กม.16+100) ระยะทาง 16.100 กม.
 5. ทางหลวงหมายเลข 4076 0100 ตอนบ้านใหม่ - ปาเซปูเต๊ะ (กม.0+000 – กม.1+500) ระยะทาง 1.500 กม.
 6. ทางหลวงหมายเลข 4092 0200 ตอนจะรังตาดง - มายอ (กม.17+000 – กม.35+000) ระยะทาง 18.000 กม.

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง