พิมพ์

 

 

 

 นายสุรินทร์  แก้วคีรี
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

 

 

นายวิชาญ  โหดหมาน
นายช่างโยธาอาวุโส
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ฝ่ายปฏิบัติการ

 

นายสุวิชัย  นวลฉวี
นายช่างโยธาอาวุโส
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ฝ่ายวิศวกรรม

 

(ว่าง)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ฝ่ายบริหาร