นายสุวิชัย  นวลฉวี
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

งานในความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบ งานสารบรรณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและสัญญา  งานสารสนเทศ งานด้านการประชาสัมพันธ์
    และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
  2. รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ
  3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในความรับผิดชอบ จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง