ส.อ.อุสมาน  ไมดินเกาส์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานไฟฟ้า

งานในความรับผิดชอบ

  1. วางแผนงานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรและยานพาหนะ
  2. วางแผนงานควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร
  3. วางแผนงานควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างฯ
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง