นายสุวิชัย นวลฉวี
นายช่างโยธาอาวุโส 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

 

งานในความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการแผนต่าง ๆ ของแขวงทางหลวง
 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง
  งานอำนวยความปลอดภัยและงานโครงการก่อสร้าง
 3. จัดทำแผนดำเนินงานในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย และงานโครงการก่อสร้าง
 4. ตรวจสอบและจัดทำแผนงานบำรุงปกติและแผนเครื่องจักรยานพาหนะ
 5. เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน และเพื่อปรับปรุงการวางแผน รวมทั้ง
  เสนอข้อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 6. จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น
 7. ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด
  และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัย
 8. ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด
 9. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัยอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
  อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 11. ปรับปรุงดูแลงานภูมิทัศน์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง
 12. ดำเนินงานด้านการบริหารการใช้เครื่องจักรกล รวมทั้งการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ให้สอดคล้องกับภารกิจของ
  แขวงทางหลวง
 13. ให้การสนับสนุนภารกิจของหมวดทางหลวง
 14. เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามแผน

หน่วยงานในความรับผิดชอบ จำนวน 4 หน่วยงาน คือ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง