พิมพ์

นายวิชาญ  โหดหมาน
นายช่างโยธาอาวุโส 

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

                                                                                     

 

งานในความรับผิดชอบ

 1. วางแผน และดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานงานบำรุงรักษาทาง เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย
  ต่อการจราจร
 2. วางแผนและควบคุมการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในงานทางให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
 3. ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาทาง และงานอำนวย ความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา มาตรฐาน และข้อกำหนด
 4. ตรวจตรา ดูแล บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และดำเนินการชั่งน้ำหนักยานพาหนะ 
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยในเขตทางหลวง
 6. ควบคุม ดูแลเขตทางหลวง ระวังชี้แนวเขตทางหลวง ที่ดินสงวนนอกเขตทางในพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันการรุกล้ำ
  เขตทางหลวง
 7. ตรวจตรา ควบคุม ดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย    
 8. ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตใดๆ
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการรายงานน้ำท่วม อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ฉุกเฉิน
  ที่เกิดขึ้นบนทางหลวง
 10. ดำเนินการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 11. บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 12. เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 13. เสนอความเห็นรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในความรับผิดชอบ จำนวน 6 หน่วยงาน คือ