นายธีระ  สังข์ทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 1 

รักษาการในตำแหน่ง  หัวหน้างานสถานที่

งานในความรับผิดชอบ

  1. ดูแลและรักษาความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานแขวงฯ
  2. ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้และสวนภายในสำนักงานแขวงฯ
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง