ทำเนียบผู้บริหารแขวงทางหลวงปัตตานี

ลำดับที่
ผู้บริหารแขวงการทางปัตตานี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
1

นายฮ่องเซี้ยง ลิ้มเจริญ  (นายพร ลิ้มเจริญ)

-
2

หลวงยนตรการกำธร  (นายมล รณะนันท์)

-
3

ขุนเพ่งภูมิพณิชย์  (นายพุฒ เพ่งภูมิพณิชย์)

-
4

 นายสุบิน สิโรรส

 15 กุมภาพันธ์ 2490 – 28 พฤศจิกายน 2492
5

นายแสวง ชัยบัณฑิตย์ 

28 พฤศจิกายน 2492 – 17 เมษายน 2496
6

ขุนชำนาญยันตรกิจ 

17 เมษายน 2496 – 26 พฤษภาคม 2497
7

นายวีรวิทย์ พรหมสาขา ณ นคร

2 มิถุนายน 2497 – 1 พฤษภาคม 2499
8

นายประวัติ วงศ์กำแหง

1 พฤษภาคม 2499 – 15 มีนาคม 2505
9

นายสัจจา กมลเวช

15 มีนาคม 2505 – 7 มิถุนายน 2505
 10

 นายปริญญา สูตะบุตร

7 มิถุนายน 2505 – 12 พฤษภาคม 2508 
11 

 นายอุไร สังขมณี 

 12 พฤษภาคม 2508 – 22 สิงหาคม 2516
12 

 นายกุศล ข่ายม่าน

 22 สิงหาคม 2516 – 11 มกราคม 2523
13 

 นายประศาสน์ จันทร์เครือ

11 มกราคม 2523 – 3 พฤศจิกายน 2525 
14

นายสุรีย์ จันทรังษี

22 พฤศจิกายน 2525 – 12 ตุลาคม 2530
15

นายกุศล (ข่ายม่าน) พัฒนมาน

14 ตุลาคม 2530 – 26 ตุลาคม 2535
16 

 นายขนิษฐ์ สารมาศ 

26 ตุลาคม 2535 – 1 ตุลาคม 2536 
17 

 นายเสกศักดิ์ วัฒนสุขชัย

1 ตุลาคม 2536 – 4 ธันวาคม 2539 
18

นายธรงค์ อุชชิน

4 ธันวาคม 2539 – 4 ธันวาคม 2540
19

นายดุษฎี เรืองรุจิระ

5 ธันวาคม 2540 – 8 ธันวาคม 2541
20

นายประสงค์ เรืองศรี

8 ธันวาคม 2541 – 17 ธันวาคม 2544
21

นายนิทัศน์ พันธุ์ช่างทอง

18 ธันวาคม 2544 – 14 พฤศจิกายน 2551
22

นายวิชัย บุญเย็น

14 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2554
23

นายสกล วรุตตมะ

1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
24

นายสงกรานต์ บุญญราศรี

1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557
25

นายปรีชา วิเศษสิทธิ์

1 มีนาคม 2558 - 23 มิถุนายน 2559
26 

นายสุรินทร์ แก้วคีรี

 24 มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน

 

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง