ผลประกวดราคา

24 กันยายน 2561

 

ปธ.(eb)16/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง(รอยต่อพื้นสะพานโดยวิธี Asphaltic Plug Joint) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ที่ กม.60+847 (ต่างระดับลาดหลุมแก้ว) LT , RT จำนวน 496 เมตร CLICK

24 กันยายน 2561 

 

ปธ.(eb)15/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0103 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.16+000- กม.17+500 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1,012 เมตร CLICK

 24 กันยายน 2561

 

ปธ.(eb)13/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 12 ระหว่าง กม.76+800- กม.77+400 จำนวน 6 ต้น CLICK

 

 24 กันยายน 2561

ปธ.(eb)12/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอนบางกระสั้น – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-บางพูน ระหว่าง กม.6+000-กม.38+558 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 246.32 ตารางเมตร CLICK

 

24 กันยายน 2561 

ปธ.(eb)7/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงส่าวงทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองบางหลวง-ต่างระดับเชียงราน้อย ตอน 9 ระหว่าง กม.73+800 – กม.74+700 จำนวน 10 ต้น CLICK

  24 กันยายน 2561 

ปธ.(eb)9/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลงหมายเลข 9 ตอนคลองบางหลวง-ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 10 ระหว่าง กม.74+800 –กม.75+700 จำนวน 10 ต้น CLICK

 

       24 กันยายน 2561 

         ปธ.(eb)2/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 38 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางยกระดับอนุสรณ์สถาน-รังสิต ระหว่าง กม.0+000-กม.7+327 จำนวน 240 ชุด CLICK

 

24 กันยายน 2561 

          ปธ.(eb)1/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอนต่างระดับ คลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40+300 (ต่างระดับคลองหลวง) ปริมารงาน 1 แห่ง  CLICK

 

24 กันยายน 2561 

ปธ.(eb)14/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.32+000-กม.33+700 (เป็นช่วง ๆ) จำนวน 160.04 ตารางเมตร  CLICK

 

24 กันยายน 2561 

ปธ.(eb)11/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง-ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 11 ระหว่าง กม.75+800-กม.76+700 จำนวน 10 ต้น CLICK

 

24 กันยายน 2561

ปธ.(eb)10/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูวัด-บางพูน ตอน 2 ระหว่าง กม.10+547-กม.20+105 ด้านขวาทาง จำนวน 216.54 ตารางเมตร CLICK

 

24 กันยายน 2561

ปธ.(eb)8/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ้างเหมาทำงานติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เทคโนปทุมธานี-ต่างระดับเชียงรากน้อย-บางกระสั้น ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.8+000,กม.16+000-กม.20+643 LT. จำนวน 6,025 อัน CLICK

 

24 กันยายน 2561

ปธ.(eb)6/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ้างเหมาทำงานติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เทคโนปทุมธานี-ต่างระดับเชียงรากน้อย-บางกระสั้น ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.8+000,กม.16+000-กม.20+643 RT. จำนวน 5,979 อัน CLICK

 

24 กันยายน 2561 

ปธ.(eb)5/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง-ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.72+800-กม.73+700 จำนวน 10 ต้น CLICK

 

24 กันยายน 2561

ปธ.(eb)4/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ต่างระดับรังสิต-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.4+100-กม.10+100 จำนวน 240 ชุด CLICK

 

24 กันยายน 2561 

ปธ.(eb)3/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง-ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.71+200-กม.72+100 จำนวน 10 ต้น CLICK

 

12 กรกฎาคม 2561

1. ปธ.eb.15/2561 งานจ้างเหมาทำงานปรับระดับ (Surface Leveling)ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านพร้าว - คลองห้า ที่ กม.13+556 (สะพาน Over Pass ข้าม ทล.9 มอเตอร์เวย์) ปริมาณงาน 400 ตัน  CLICK

03 กรกฎาคม 2561

1 ปธ.eb.14/2561 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองบางหลวง-ต่างระดับบางปะอิน ปริมาณงาน 5.449 กม. CLICK

 

18 ตุลาคม 2560

1.ปธ.(eb) 13/2560 งานจ้างเหมาทำงานโครงการก่อสร้างถนนลานจอดรถ และทางเท้าจุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะ ภายใน  วงแหวนทางแยกต่างระดับรังสิต (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.32+200 ด้านซ้ายทาง (บริเวณต่างระดับรังสิต) ปริมาณงาน 1 แห่ง CLICK

22 กันยายน  2560

1. ปธ.(eb) 10/2560 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ รหัสงาน 22200 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1  ระหว่าง กม.28+500-กม.30+760 ด้านขวาทาง  ปริมาณงาน  32,770   ตร.ม   CLICK

2. ปธ.(eb) 11/2560 งานปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling) รหัสงาน 23100 ทางหลวงหมายเลข 3111  ตอน ปทุมธานี – ท้ายเกาะ  ระหว่าง           กม.0+000-กม.1+200 ด้านซ้ายทาง  (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน  16,258   ตร.ม.  CLICK

3.ปธ.(eb) 12/2560  งานแก้ไขและป้องกัน  น้ำท่วมทาง รหัสงาน 26300 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง  ตอน 2      ที่กม.30+300 (บึงทะเลสาบ) ปริมาณงาน  1  แห่ง   CLICK

11 กรกฎาคม 2560

1. ปธ.(eb) 9/2560 จ้างเหมาทำงานปรับระดับคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม. 12+540 – กม.12+680 (ด้านซ้ายทาง)  ปริมาณงาน  1  แห่ง  CLICK

16 พฤษภาคม 2560

 

1. ปธ.(eb) 8/2560  จ้างเหมาทำงานโครงการแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วน (งานขยายทางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตด้านซ้ายทาง ความกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร และปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร) ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ระหว่าง กม.11+205 - กม.12+945 ปริมาณงาน 1 แห่ง  CLICK

 

19 ธันวาคม 2559

1. ผลประกวดราคา ปธ.(eb) 6/2560  จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง  ทางหลวงหมายเลข  1  ตอน  สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.28+500 (ตลาดสี่มุมเมืองและอนุสรณ์สถาน) ปริมาณงาน  1  แห่ง  CLICK

Friday the 14th. แขวงทางหลวงปทุมธานี ถนนพหลโยธิน ที่ กม.47+200 ด้านขาออก เลขที่ 31 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-529-1441-2 โทรสาร 02-529-0679 - Templates Joomla 3.3