01 กันยายน 2560

1. ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 27/2560 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 38 ตอนทางยกระดับอนุสรณ์สถาน-รังสิต ตอน 1 จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+327 (ด้านซ็ายทาง) ปริมาณงาน  3,500 ตร.ม.(1 แห่ง)   CLICK

2. ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 28/2560 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนสะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.4+000 - กม.8+500 ปริมาณงาน  3,980 ตร.ม.(1 แห่ง)  CLICK

3.ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 29/2560  งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 3 จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.5+000 - กม.10+552 ปริมาณงาน 5,150 ตร.ม.(1 แห่ง) CLICK

4. ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 30/2560  ทำงานเครื่องหมายจราจร   บนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 345  ตอน บางคูวัด – บางพูน  จ.ปทุมธานี   ระหว่าง กม.10+547 – กม.14+000 ปริมาณงาน  3,890  ตร.ม. (1  แห่ง)  CLICK

5. ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 31/2560 ทำงานเครื่องหมายจราจร   บนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 38  ตอน ทางยกระดับอนุสรณ์สถาน – รังสิต  ตอน 2  จ.ปทุมธานี   ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+327 (ด้านขวาทาง)  ปริมาณงาน  3,500  ตร.ม.  (1  แห่ง)  CLICK

6. ประกาศผสสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 32/2560 ทำงานเครื่องหมายจราจร   บนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 346  ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับ          ลาดหลุมแก้ว   จ.ปทุมธานี   ระหว่าง กม.14+366 – กม.20+480  ปริมาณงาน  4,480  ตร.ม.    (1  แห่ง)  CLICK

7. ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 33/2560  ทำงานเครื่องหมายจราจร   บนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 3111  ตอน ปทุมธานี – ท้ายเกาะ  จ.ปทุมธานี   ระหว่าง กม.0+000 – กม.6+785  ปริมาณงาน  5,150  ตร.ม.  (1  แห่ง)  CLICK

8. ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 34/2560 ทำงานเครื่องหมายจราจร   บนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 3214  ตอน บ้านพร้าว – คลองห้า  ตอน 1  จ.ปทุมธานี   ระหว่าง    กม.0+000 – กม.4+900  ปริมาณงาน  3,580  ตร.ม.  (1  แห่ง) CLICK

9.ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 35/2560 ทำงานเครื่องหมายจราจร   บนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 3309  ตอน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร – บางพูน  ตอน 1   จ.ปทุมธานี   ระหว่าง  กม.21+800 – กม.34+200  ปริมาณงาน  1,665   ตร.ม.  (1  แห่ง)   CLICK

10 ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 36/2560  ทำงานเครื่องหมายจราจร   บนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 346  ตอน ต่างระดับรังสิต - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี       ตอน 1  จ.ปทุมธานี   ระหว่าง กม.0+000 – กม.3+950  ปริมาณงาน  4,000  ตร.ม. (1  แห่ง)  CLICK

11 ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 37/2560 ทำงานเครื่องหมายจราจร   บนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 9  ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย  จ.ปทุมธานี                 ที่ กม.60+847 (บริเวณต่างระดับลาดหลุมแก้ว)  ปริมาณงาน  3,980  ตร.ม.  (1  แห่ง)  CLICK

12 ประกาศผลสอบราคาเลขที่่่ ปธ.(ส) 38/2560 ทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 346         ตอน ต่างระดับรังสิต – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ตอน 2  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.2+000 – กม.4+100ปริมาณงาน  1  แห่ง  CLICK 

13 ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 39/2560  ทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 305         ตอน ต่างระดับรังสิต–วัดนาบุญ  ตอน 2 จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.0+000 – กม.6+793 ปริมาณงาน 1  แห่ง    CLICK 

14 ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 40/2560 ทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 305        ตอน ต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ   ตอน 4  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.6+823 – กม.15+145 ปริมาณงาน  1  แห่ง  CLICK 

15 ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ(ส) 41/2560 ทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 347         ตอน เทคโนปทุมธานี–ต่างระดับเชียงรากน้อย  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.6+900 – กม.8+200       ปริมาณงาน  1  แห่ง   CLICK 

16 ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 42/2560 ทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 1             ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ประตูน้ำพระอินทร์  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.37+400 – กม.40+700 ปริมาณงาน  1  แห่ง CLICK       

17 ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 43/2560  ทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 1             ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.44+000 – กม.45+300 ปริมาณงาน  1  แห่ง   CLICK

18 ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 44/2560  ทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 305          ตอน ต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ  ตอน 1   จ.ปทุมธานี  ที่ กม.9+775, กม.11+430,กม.12+945,    กม.13+495 ปริมาณงาน  18  ต้น  (1 แห่ง)  CLICK

19 ประกาศผลสอบราคาเลขที่ ปธ.(ส) 46/2560  จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สำนักงานแขวงทางหลวงปทุมธานี)  ทางหลวงหมายเลข 1  ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์  ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง  ปริมาณงาน  207  เมตร   CLICK

 

 

 

31 กรกฎาคม  2560

1 ประกาศผลสอบราคาจ้างเลขที่ ปธ.(ส)26/2560 งานจ้างเหมาทำการไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 306 จำนวน 8 แห่ง,ทางหลวงหมายเลข 345 จำนวน 8 แห่ง,ทางหลวงหมายเลข 346 จำนวน 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 19 แห่ง    CLICK

20 มิถุนายน 2560

1. ประกาศผลสอบราคาจ้างเลขที่ ปธ.(ส)25/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอนต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ ระหว่าง กม.0+000 – กม.5+000 (เป็นช่วงๆ)  ปริมาณงาน 4,000 ตร.ม  CLICK

05 มิถุนายน 2560

1. ประกาศผลสอบราคาจ้าง เลขที่ ปธ. (ส) 24/2560  งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างศาลาทางหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย ที่ กม. 60+900 ด้านซ้ายทาง (บริเวณสะพานต่างระดับลาดหลุมแก้ว) ปริมาณงาน 1 แห่ง CLICK

 

02 มีนาคม 2560

1. ประกาศผลสอบราคาจ้างเลขที่ ปธ.(ส) 23/2560  งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงรังสิต  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ที่กม.33+077 (ด้านซ้ายทาง)ปริมาณงาน 1  หลัง   CLICK

30 พฤศจิกายน 2559

1. ประกาศผลสอบราคาจ้างเลขที่ ปธ.(ส) 22-2560 จ้างเหมาทำงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับบางปะอิน  ระหว่าง กม.60+141กม.80+000  ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1  แห่ง   CLICK

12 กันยายน 2559

1.ผลสอบราคาจ้าง ปธ.(ส) 15/2560    จ้างเหมาทำงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน ต่างระดับเชียงรากน้อย บางกระสั้น ระหว่าง กม.16+000กม.20+643 ปริมาณงาน 1 แห่ง    CLICK 

2. ผลสอบราคาจ้าง ปธ.(ส) 16/2560  จ้างเหมาทำงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน สายทางในควบคุมแขวงทางหลวงปทุมธานี  ระหว่าง กม.(เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย 0+000 – กม.16+000 รวมสะพานข้ามคลอง) ปริมาณงาน 1  แห่ง     CLICK 

 

28 กรกฎาคม 2559

1. ประกาศผลการสอบราคา จ้างเหมาทำงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจ ทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.48+099 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง   CLICK

06 กรกฎาคม  2559

1.จ้างเหมาทำงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจ     ทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.48+099 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง  กำหนดเวลาทำการ  45 วัน  CLICK

Friday the 14th. แขวงทางหลวงปทุมธานี ถนนพหลโยธิน ที่ กม.47+200 ด้านขาออก เลขที่ 31 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-529-1441-2 โทรสาร 02-529-0679 - Templates Joomla 3.3