ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

27 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาทำงานราวอันตราย ทางหลวงหมายเลข  346 ตอนควบคุม 0103 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.16+000 – กม.17+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,012 เมตร CLICK

 

27 สิงหาคม 2561

 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.32+000 – กม.33+700 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 160.04 ตร.ม. CLICK

 

27 สิงหาคม 2561

 

จ้างเหมาทำงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ที่ กม.60+847 (ต่างระดับลาดหลุมแก้ว) LT.,RT. ปริมาณงาน 496 เมตร CLICK

27 สิงหาคม 2561

 

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 12 ระหว่าง กม.76+800 – กม.77+400 ปริมาณงาน 6 ต้น CLICK

 

27 สิงหาคม 2561

 

จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอนควบคุม ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน บางกระสั้น – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร – บางพูน ระหว่าง กม.6+000 – กม.38+558 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 216.32 ตร.ม. CLICK

27 สิงหาคม 2561

 

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 11 ระหว่าง กม.75+800 – กม.76+700 ปริมาณงาน 10 ต้น CLICK

 

27 สิงหาคม 2561

 

จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูบางวัด – บางพูน ตอน 2 ระหว่าง กม.10+547 – กม.20+105 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 216.54 ตร.ม. CLICK

 

27 สิงหาคม 2561

 

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 10ระหว่าง กม.74+800 – กม.75+700 ปริมาณงาน 10 ต้น CLICK

27 สิงหาคม 2561

 

         จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เทคโนปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย – บางกระสั้น ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+000 , กม.16+000 – กม.20+643 LT. ปริมาณงาน 6,025 อัน CLICK

 

 

27 สิงหาคม 2561

 

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 9 ระหว่าง กม.73+800 – กม.74+700 ปริมาณงาน 10 ต้น  CLICK

27 สิงหาคม 2561

 

 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เทคโนปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย บางกระสั้น ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+000 , กม.16+000 – กม.20+643 RT. ปริมาณงาน 5,979 อัน วงเงินงบประมาณ 1,435,000.-บาท CLICK

27 สิงหาคม 2561

 

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.72+800 – กม.73+700 ปริมาณงาน 10 ต้น วงเงินงบประมาณ 4,988,000.-บาท CLICK

 

27 สิงหาคม 2561

 

จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ต่างระดับรังสิต – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่างกม.4+100 – กม.10+100 ปริมาณงาน 240 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,988,000.-บาท CLICK

 

27 สิงหาคม 2561

 

จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 38 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางยกระดับอนุสรณ์สถาน – รังสิต ระหว่างกม.0+000 – กม.7+327 ปริมาณงาน 240 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,988,000.-บาท CLICK

 

27 สิงหาคม 2561

 

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ที่กม.40+300 (ต่างระดับคลองหลวง) ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ 1,999,000.-บาท CLICK

 

27 สิงหาคม 2561

 

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.71+200 – กม.72+100 ปริมาณงาน 10 ต้น วงเงินงบประมาณ 4,973,000.-บาท CLICK

04 มิถุนายน 2561

1. งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองบางหลวง-ต่างระดับบางปะอิน ที่ กม.77+220 RT.,ที่ กม.78+700 RT.,ที่ กม.80+249 LT. และที่ กม.82+669 RT.(โดยดำเนินการบริเวณเชิงลาดคอสะพานทางขึ้นและทางลง) ปริมาณงาน 5.449 กม.  CLICK 

07 พฤศจิกายน  2560

1. ปธ.(eb) 2/2561 จ้างเหมาทำงาน สะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด  บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว–คลองห้า   ตอน 2  จ.ปทุมธานี ที่กม.3+160 ปริมาณงาน 1  แห่ง  CLICK 

20 กันยายน  2560

1. ปธ.(eb) 1/2561 ปรับปรุงร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด  บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว–คลองห้า   ตอน 2    จ.ปทุมธานี ที่กม.3+160 ปริมาณงาน 1  แห่ง  CLICK 

2. ปธ.(eb) 13/2560   ปรับปรุงร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งาน โครงการก่อสร้างลานจอดรถและทางเท้าจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ ภายในวงแหวนทางแยกต่างระดับรังสิต (ขาออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560งานโครงการก่อสร้างถนนลานจอดรถ และทางเท้าจุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะ    ภายในวงแหวนทางแยกต่างระดับรังสิต  (ขาออก)  ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ที่กม.32+200 ด้านซ้ายทาง (บริเวณต่างระดับรังสิต) ปริมาณงาน  1  แห่ง   CLICK 

19 กันยายน 2560

1 ปธ.(eb) 13/2560   โครงการก่อสร้างลานจอดรถและทางเท้าจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ ภายในวงแหวนทางแยกต่างระดับรังสิต (ขาออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560งานโครงการก่อสร้างถนนลานจอดรถ และทางเท้าจุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะ    ภายในวงแหวนทางแยกต่างระดับรังสิต  (ขาออก)  ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ที่กม.32+200 ด้านซ้ายทาง (บริเวณต่างระดับรังสิต) ปริมาณงาน  1  แห่ง   CLICK 

18 กันยายน  2560

1. ปธ.(eb) 1/2561 จ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด  บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว–คลองห้า   ตอน 2    จ.ปทุมธานี ที่กม.3+160 ปริมาณงาน 1  แห่ง  CLICK 

15 สิงหาคม 2560

1.ปธ.(eb) 10/2560 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ รหัสงาน 22200 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1  ระหว่าง กม.28+500-กม.30+760 ด้านขวาทาง  ปริมาณงาน  32,770   ตร.ม   CLICK

 

2. ปธ.(eb) 11/2560  จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling)        บนทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ปทุมธานี – ท้ายเกาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+200 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน  16,258  ตร.ม.  CLICK

3. ปธ.(eb) 12/2560  จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 2     ที่ กม.30+300 (บึงทะเลสาบ)  ปริมาณงาน 1   แห่ง   CLICK

13 มิถุุนายน 2560

1. ปธ.(eb)9/2560 งานปรับระดับคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม.12+540 – กม. 12+680 (ด้านซ้ายทาง)  ปริมาณงาน   1  แห่ง (ปรับปรุงฯ) 

CLICK

12 มิถุนายน 2560

1. ปธ.(eb) 9/2560 งานปรับระดับคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม.12+540 – กม. 12+680 (ด้านซ้ายทาง)  ปริมาณงาน   1  แห่ง  CLICK

 

16 มี่นาคม 2560

1. ปธ.(eb) 8/2560 จ้างเหมาทำงานโครงการแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วน(งานขยายทางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตด้านซ้ายทาง ความกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตรและปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร) ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญระหว่าง กม.11+205 - กม.12+945 ปริมาณงาน 1 แห่งCLICK

15 กุมภาพันธ์ 2560

1.ปธ.(eb) 7/2560 ปรับปรุงเอกสารงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.37+600 (ม.กรุงเทพ) ปริมาณงาน  1  แห่ง  CLICK  

14 กุมภาพันธ์ 2560

1.ปธ.(eb) 7/2560 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.37+600 (ม.กรุงเทพ) ปริมาณงาน  1  แห่ง CLICK

17 พฤศจิกายน 2559

1. ปธ.(eb) 6/2560 จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง  ที่ กม.28+500 (ตลาดสี่มุมเมืองและอนุสรณ์สถาน)  ปริมาณงาน 1 แห่ง   CLICK

06  กันยายน  2559

1. ปธ.(eb) 10/2559  จ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (ก่อสร้างอาคารห้องสูบน้ำและติดตั้งปั้มน้ำ) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.38+150(ด้านซ้ายทาง)  ปริมาณงาน 1 แห่ง  CLICK

29 สิงหาคม 2559

1. ปธ.(eb) 1/2560  งานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.8+000 – กม.8+480 ปริมาณงาน  6  ต้น ปรับปรุง TOR (รูปแบบรายการรายละเอียด) CLICK

2. ปธ.(eb) 2/2560 งานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.8+560 – กม.9+120 ปริมาณงาน  7  ต้น  ปรับปรุง TOR (รูปแบบรายการรายละเอียด)  CLICK

3. ปธ.(eb) 3/2560 งานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0102 ตอน ต่างระดับเชียงรากน้อย – บางกระสั้น ระหว่าง กม.20+000 – กม.20+560 ปริมาณงาน  7  ต้น  ปรับปรุง TOR (รูปแบบรายการรายละเอียด)  CLICK

22  สิงหาคม  2559

1.จ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (Pedestrian Bridge and Underpass)  ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ  ที่ กม.10+375 (วัดมูลจินดา) ปริมาณงาน   1 แห่ง   CLICK

2. งานราวกันอันตราย (ติดตั้งกำแพง     กันเสียง) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานคลองเปรม – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ที่ กม.7+495  ปริมาณงาน  184  เมตร (แก้ไข)  CLICK

19  สิงหาคม 2559

1. จ้างเหมาทำงาน   ราวกันอันตราย(ติดตั้งกำแพงกันเสียง)  ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานคลองเปรม – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ที่ กม.7+495  ปริมาณงาน 184 เมตร    CLICK

18 สิงหาคม 2559

1. งานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.8+000 – กม.8+480

ปริมาณงาน  6  ต้น   CLICK

2. งานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.8+560 – กม.9+120 ปริมาณงาน  7  ต้น  CLICK

3. จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0102  ตอน ต่างระดับเชียงรากน้อย – บางกระสั้น  ระหว่าง กม.20+000 – กม.20+560  ปริมาณงาน 7  ต้น    CLICK

17  สิงหาคม  2559

จ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (ก่อสร้างอาคารห้องสูบน้ำและติดตั้งปั้มน้ำ) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.38+150(ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง    CLICK

Friday the 14th. แขวงทางหลวงปทุมธานี ถนนพหลโยธิน ที่ กม.47+200 ด้านขาออก เลขที่ 31 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-529-1441-2 โทรสาร 02-529-0679 - Templates Joomla 3.3