ราคากลาง

 

 

17 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0103 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.16+000 – กม.17+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,012 เมตร CLICK 

17 สิงหาคม 2561 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.32+000 – กม.33+700 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 160.04 ตร.ม. CLICK 

17 สิงหาคม 2561 

จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอนควบคุม ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน บางกระสั้น – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร – บางพูน ระหว่าง กม.6+000 – กม.38+558 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 216.32 ตร.ม. CLICK 

17 สิงหาคม 2561 

จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูบางวัด – บางพูน ตอน 2 ระหว่าง กม.10+547 – กม.20+105 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 216.54 ตร.ม. CLICK 

 

16 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เทคโนปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย – บางกระสั้น ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+000 , กม.16+000 – กม.20+643 LT. ปริมาณงาน 6,025 อัน CLICK 

 

16 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เทคโนปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย บางกระสั้น ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+000 , กม.16+000 – กม.20+643 RT. ปริมาณงาน 5,979 อัน วงเงินงบประมาณ 1,435,000.-บาท CLICK 

 

16 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ต่างระดับรังสิต – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่างกม.4+100 – กม.10+100 ปริมาณงาน 240 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,988,000.-บาท CLICK 

 

16 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 38 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางยกระดับอนุสรณ์สถาน – รังสิต ระหว่างกม.0+000 – กม.7+327 ปริมาณงาน 240 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,988,000.-บาท CLICK 

 

16 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ที่กม.40+300 (ต่างระดับคลองหลวง) ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ 1,999,000.-บาท  CLICK 

 

25 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาทำงานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ที่ กม.13+556 (สะพาน Over Pass ข้าม ทล.9 มอเตอร์เวย์) ปริมาณงาน 400 ตัน วงเงินงบประมาณ 1,112,000 บาท  CLICK 

04 มิถุนายน 2561

1. ปธ.(ed)14/2561 โครงการบุรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค รหัสงาน 28003 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองบางหลวง - ต่างระดับบางปะอิน ที่ กม.77+220 RT.,  ที่ กม.78+700 RT. ที่ กม.80+249 LT., และ ที่ กม.82+669 RT.(โดยดำเนินการบริเวณเชิงลาดคอสะพานทางขึ้นและทางลง) ปริมาณงาน 5.449 กม. CLICK 

 

07 พฤศจิกายน 2560

1.ปธ(eb) 2/2561 จ้างเหมาทำงาน สะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด  บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว–คลองห้า   ตอน 2    จ.ปทุมธานี ที่กม.3+160 ปริมาณงาน 1  แห่ง  CLICK 

 

19 กันยายน 2560

1 ปธ.(eb)13/2560 โครงการก่อสร้างลานจอดรถและทางเท้าจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ ภายในวงแหวนทางแยกต่างระดับรังสิต (ขาออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560งานโครงการก่อสร้างถนนลานจอดรถ และทางเท้าจุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะ   ภายในวงแหวนทางแยกต่างระดับรังสิต  (ขาออก)  ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ที่กม.32+200 ด้านซ้ายทาง (บริเวณต่างระดับรังสิต) ปริมาณงาน  1  แห่ง  CLICK

18 กันยายน 2560

1.ปธ.(eb) 1/2561 จ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด  บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว–คลองห้า   ตอน 2    จ.ปทุมธานี ที่กม.3+160 ปริมาณงาน 1  แห่ง   CLICK

18 สิงหาคม 2560

1ปธ.(ส) 41/2560 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนปทุมธานี - ต่างระดับเชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.6+900 - กม.8+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง  CLICK

2.ปธ.(ส) 42/2560 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ประตูน้ำพระอินทร์ จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.37+400 - กม.40+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง  CLICK

3.ปธ.(ส) 43/2560 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.44+000 - กม.45+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง  CLICK

4.ปธ.(ส) 44/2560 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 1 จ.ปทุมธานี ที่ กม.9+775 , กม.11+430, กม.12+945, กม.13+495 ปริมาณงาน 18 ต้น CLICK

5.ปธ.(ส) 45/2560 จ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 2 จ.ปทุมธานี ที่ กม. 3+160 ปริมาณงาน 1 แห่งCLICK

6.ปธ.(ส) 46/2560 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม. 47+200 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 207 เมตร CLICK

15 สิงหาคม 2560

1.ปธ.(eb) 10/2560 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ รหัสงาน 22200 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1  ระหว่าง กม.28+500-กม.30+760 ด้านขวาทาง  ปริมาณงาน  32,770   ตร.ม.   CLICK 

 

2. ปธ.(ส) 27/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 38  ตอนทางยกระดับอนุสรณ์สถาน – รังสิต ตอน 1 จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+327  (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน  3,500 ตร.ม.CLICK 

  

 3. ปธ.(ส) 28/2560  จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 346  ตอน สะพานคลองเปรม – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.4+000 – กม.8+500 ปริมาณงาน  3,980 ตร.ม   CLICK 

 

 4.ปธ.(eb) 11/2560  จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling)        บนทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ปทุมธานี – ท้ายเกาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+200 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน  16,258  ตร.ม. CLICK 

 

5.ปธ.(ส) 29/2560  จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 305  ตอนต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ ตอน 3    จ.ปทุมธานี  ระหว่าง   กม.5+000 – กม.10+552 ปริมาณงาน  5,150 ตร.มCLICK

6. ปธ.(ส) 30/2560  จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 345  ตอนบางคูวัด – บางพูน  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง   กม.10+547 – กม.14+000 ปริมาณงาน  3,890 ตร.ม.  CLICK

7.ปธ.(ส) 31/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 38  ตอนทางยกระดับอนุสรณ์สถาน – รังสิต    ตอน 2  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+327 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน  3,500 ตร.ม.   CLICK

8. ปธ.(ส) 32/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.14+366 – กม.20+480 ปริมาณงาน  4,480 ตร.ม.  CLICK

9. ปธ.(eb)12/2560  จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 2     ที่ กม.30+300 (บึงทะเลสาบ)  ปริมาณงาน 1   แห่ง    CLICK

10.ปธ.(ส)33/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ปทุมธานี – ท้ายเกาะ จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.0+000– กม.6+785 ปริมาณงาน  5,150 ตร.ม.CLICK

11.ปธ.(ส) 34/2560จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 1 จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.0+000– กม.4+900 ปริมาณงาน  3,580ตร.ม.CLICK

12.ปธ.(ส) 35/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร - บางพูน ตอน 1 จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.21+800 – กม.34+200 ปริมาณงาน  1,665 ตร.ม.  CLICK

13.ปธ.(ส) 36/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับรังสิต - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ตอน 1 จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.0+000– กม.3+950 ปริมาณงาน  4,000 ตร.ม.  CLICK

14.ปธ.(ส) 37/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย  จ.ปทุมธานี  ที่ กม.60+847 (บริเวณต่างระดับลาดหลุมแก้ว) ปริมาณงาน  3,980 ตร.ม.  CLICK

15.ปธ.(ส) 38/2560 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับรังสิต - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ตอน 2 จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.2+000 - กม. 4+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง  CLICK

16.ปธ.(ส) 39/2560 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 2 จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.0+000- กม. 6+793 ปริมาณงาน 1 แห่ง  CLICK

17.ปธ.(ส) 40/2560 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 4 จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.6+823- กม. 15+145 ปริมาณงาน 1 แห่ง  CLICK

 

 

14 กรกฎาคม 2560

1. ปธ.(ส) 26/2560 งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 306 จำนวน 8 แห่ง  ทางหลวงหมายเลข 345 จำนวน 8 แห่ง  ทางหลวงหมายเลข 346 จำนวน 3 แห่ง  ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 19 แห่ง  CLICK

12 มิถุนายน 2560

1. ปธ.(eb) 9/2560 งานปรับระดับคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม.12+540 – กม. 12+680 (ด้านซ้ายทาง)  ปริมาณงาน   1  แห่ง   CLICK 

 05 มิถุนายน 2560

1 ปธ.(ส) 25/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอนต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 5+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4,000 ตร.ม. CLICK 

15 พฤษภาคม 2560

1 ปธ.(ส) 24/2560 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างศาลาทางหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย ที่ กม. 60+900 ด้านซ้ายทาง (บริเวณสะพานต่างระดับลาดหลุมแก้ว) ปริมาณงาน 1 แห่ง CLICK  

09 กุมภาพันธ์ 2560

1 ปธ.(ส) 23/2560  งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงรังสิต  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ที่กม.33+077 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1  หลัง   CLICK  

 

17  พฤศจิกายน 2559

1.ปธ.(eb) 6/2560  จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง  ที่ กม.28+500 (ตลาดสี่มุมเมืองและอนุสรณ์สถาน)  ปริมาณงาน 1 แห่ง   CLICK  

15 พฤศจิกายน  2559

1. ปธ.(ส) 22/2560  งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับ บางปะอิน  ระหว่าง กม.60+141– กม.80+000 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1  แห่ง         CLICK

13 กันยายน 2559

1. ปธ.(ส) 20/2560 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting)     ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1  ระหว่าง กม.32+380 – กม.34+000 RT. ปริมาณงาน 50 ต้น   CLICK

2. ปธ.(ส) 21/2560 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง  ตอน 2  ระหว่าง กม.31+080 – กม.32+700 LT. ปริมาณงาน 50 ต้น     CLICK

06 กันยายน 2559

1.ปธ.(eb) 10/2559  จ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (ก่อสร้างอาคารห้องสูบน้ำและติดตั้งปั้มน้ำ) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.38+150(ด้านซ้ายทาง)  ปริมาณงาน 1 แห่ง  CLICK

2. ปธ.(ส) 19/2560  จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 346  ตอนควบคุม 0103  ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.19+300 – กม.20+480 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 50 ต้น   CLICK

 

02 กันยายน 2559

1. ปธ.(ส) 18/2560  จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device)  บนทางหลวงหมายเลข 3902  ตอนควบคุม 0500 ตอนคลอง ระพีพัฒน์ – บึงคำพร้อย ระหว่าง กม.13+100 – กม.21+895 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน  668 เมตร    CLICK

 

25  สิงหาคม  2559

1. ปธ.(ส) 11/2560   จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 347  ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 – กม.3+400 ปริมาณงาน 15 ต้น  CLICK

2. ปธ.(ส) 12/2560  จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 347  ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.3+500 – กม.6+800 ปริมาณงาน 15 ต้น   CLICK

3. ปธ.(ส) 13/2560   จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 346  ตอนควบคุม 0102,0103  ตอน ต่างระดับรังสิต – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว  ระหว่าง    กม.7+800-กม.11+550  ปริมาณงาน 119 ต้น  CLICK

4. ปธ.(ส) 14/2560   งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 346  ตอนควบคุม 0103  ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.11+575-      กม.15+325  ปริมาณงาน 116 ต้น   CLICK

5. ปธ.(ส)  15/2560   งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง  บนทางหลวงหมายเลข 347  ตอน ต่างระดับเชียงรากน้อย –     บางกระสั้น ระหว่าง กม.16+000–กม.20+643 ปริมาณงาน  1   แห่ง  CLICK 

ปธ..(ส)  16/2560     งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง  บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน สายทางในควบคุมแขวง       ทางหลวงปทุมธานี  ระหว่าง กม.(เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย  กม.0+000 – กม.16+000 รวมสะพานข้ามคลอง) ปริมาณงาน  1   แห่ง     CLICK

ปธ.(ส)  17/2560   งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  บนทางหลวงหมายเลข 345  ตอนควบคุม 0200  ตอนบางคูวัด – บางพูน  ระหว่าง กม.10+547 –      กม.20+105 ปริมาณงาน  4,533  ตร.ม.    CLICK

 

24 สิงหาคม 2559

1. ปธ.(ส) 1/2560  จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201,0202  ตอน สนามกีฬา        ธูปะเตมีย์ – ประตูน้ำพระอินทร์  ระหว่าง กม.32+730 – กม.34+350 LT. ปริมาณงาน 50 ต้น  CLICK

2. ปธ.(ส) 2/2560 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting)     ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1  ระหว่าง กม.32+380 – กม.34+000 RT. ปริมาณงาน 50 ต้น  CLICK

3. ปธ.(ส) 3/2560 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 2  ระหว่าง กม.31+080 – กม.32+700 LT. ปริมาณงาน 50 ต้น  CLICK

4. ปธ.(ส) 4/2560  งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0202  ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์  ตอน 3  ระหว่าง กม.46+550 – กม.47+850 LT. ปริมาณงาน 39 ต้น  CLICK

5. ปธ.(ส) 5/2560  งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3902  ตอนควบคุม 0500  ตอน คลองระพีพัฒน์ – บึงคำพร้อย  ระหว่าง กม.13+100 – กม.13+940 ปริมาณงาน 25 ต้น  CLICK

6. ปธ.(ส) 6/2560 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 346  ตอนควบคุม 0103  ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.19+300 – กม.20+480 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 50 ต้น   CLICK

7. ปธ.(ส) 7/2560  งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting)     ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง  ตอน 3  ระหว่าง กม.35+300 – กม.36+000 ปริมาณงาน 42  ต้น  CLICK

8. ปธ.(ส) 8/2560 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0202  ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์  ตอน 1 ระหว่าง กม.40+800-กม.44+100  ปริมาณงาน 15 ต้น   CLICK

9. ปธ.(ส) 9/2560  งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0202  ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์  ตอน 2 ระหว่าง กม.44+200-กม.47+500  ปริมาณงาน 15 ต้น  CLICK

10. ปธ.(ส) 10/2560 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์–ต่างระดับคลองหลวง ตอน 4 ระหว่าง กม.34+000-กม.37+300  ปริมาณงาน 15 ต้น  CLICK

 

 

22  สิงหาคม  2559

1. จ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (Pedestrian Bridge and Underpass)  ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ  ที่ กม.10+375 (วัดมูลจินดา) ปริมาณงาน  1 แห่ง   CLICK

19 สิงหาคม 2559

1. จ้างเหมาทำงาน   ราวกันอันตราย(ติดตั้งกำแพงกันเสียง)  ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานคลองเปรม – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ที่ กม.7+495  ปริมาณงาน 184 เมตร    CLICK

18 สิงหาคม 2559

1. จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.8+000 – กม.8+480

ปริมาณงาน  6  ต้น  CLICK

2. งานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.8+560 – กม.9+120 ปริมาณงาน  7  ต้น  CLICK

3. จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0102  ตอน ต่างระดับเชียงรากน้อย – บางกระสั้น  ระหว่าง กม.20+000 – กม.20+560  ปริมาณงาน 7  ต้น   CLICK

17  สิงหาคม  2559

จ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (ก่อสร้างอาคารห้องสูบน้ำและติดตั้งปั้มน้ำ) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.38+150(ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง   CLICK

 

 06 กรกฎาคม 2559

 1.จ้างเหมาทำงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจ     ทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.48+099 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง  กำหนดเวลาทำการ  45 วัน  CLICK

Friday the 14th. แขวงทางหลวงปทุมธานี ถนนพหลโยธิน ที่ กม.47+200 ด้านขาออก เลขที่ 31 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-529-1441-2 โทรสาร 02-529-0679 - Templates Joomla 3.3