มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานบํารุงทาง ได้แก่ งานบำรุงปกติ, งานบํารุงตามกําหนดเวลา, งานบํารุงพิเศษและบูรณะ, งานรักษาสภาพทางงานฉุกเฉิน และงานจราจรสงเคราะห์ ตลอดจนงานปรับซ่อมเครื่องจักร และยานพาหนะ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ด้านคมนาคมการเศรษฐกิจ การศึกษาตลอดจน อํานวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย แก่ผู้ใช้ทางหลวง และควบคุมการใช้ทางหลวง ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของกรมทางหลวง ที่อยู่ในเขตทางที่รับผิดชอบ

  แบ่งสายการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
              1. หมวดทางหลวงธัญบุรี
              2. หมวดทางหลวงนวนคร
              3. หมวดทางหลวงปทุมธานี
              4. หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว
              5. หมวดทางหลวงรังสิต

หน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
              1. ดําเนินงานบํารุงปกติ งานก่อสร้างรักษาสภาพทาง
              2. ตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
              3. ควบคุมดูแลการรุกล้ำเขตทางหลวง
              4. ตรวจสอบการขออนุญาตทําทางเชื่อม ปักเสาพาดสายไฟฟ้าฯลฯ

แบ่งสายการปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรม ดังนี้
               1. หน่วยงานวางแผน
               2. หน่วยงานอำนวยความปลอดภับ
               3. หน่วยงานไฟฟ้า
               4. หน่วยงานปรับซ่อม

หน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม
               งานวางแผน
                         ดําเนินการจัดทำแผนรายประมาณการเพื่อของบประมาณ งบบํารุงปกติ , งบบํารุงตามกําหนดเวลา , งบบํารุงพิเศษและบูรณะ และงานสนับสนุน
               งานอำนวยความปลอดภัย
                        ดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง
               งานปรับซ่อม
                        ดําเนินการบํารุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย (Preventive Maintenance) การปรับแต่ง
                        (Tune up and Adjustment) เครื่องจักรยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและบํารุงรักษา
               งานไฟฟ้า
                        ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างในสายทางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอด เวลา รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟ Highmash
                        ไฟสัญญาณจราจรต่างๆ

 

แบ่งสายการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร ดังนี้
              1. หน่วยงานสารบรรณ
              2. หน่วยงานการเงินและบัญชี
              3. หน่วยงานพัสดุและสัญญา
              4. หน่วยงานสถิติ

หน้าที่ฝ่ายบริหาร
             งานสารบรรณ
                         1. งานรับ-ส่งหนังสือ
                         2. งานการเจ้าหน้าที่
                         3. งานร่าง-โต้ตอบ
                         4. งานบริหารเอกสาร
                         5. งานประชาสัมพันธ์
             งานการเงิน-บัญชี
                         1. งานงบประมาณ
                         2. งานการเงิน
                         3. งานบัญชี
                         4. งานเงินนอกงบประมาณ
             งานพัสดุ-สัญญา
                         1. งานจัดหา
                         2. งานสัญญา
                         3. งานคลังพัสดุ
                         4. งานบัญชีพัสดุ
                         5. งานเงินทุนฯ
              งานสถิติ
                         1. งานขออนุญาต
                         2. งานเครื่องจักรกล
                         3. งานข้อมูลงานทาง
                         4. งานระวังชี้แนวเขต
                         5. งานโต้ตอบ
                         6. งานอุบัติเหตุและทรัพย์สินสูญหาย


Friday the 14th. แขวงทางหลวงปทุมธานี ถนนพหลโยธิน ที่ กม.47+200 ด้านขาออก เลขที่ 31 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-529-1441-2 โทรสาร 02-529-0679 - Templates Joomla 3.3