วิสัยทัศน์: ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย ตอบสนองอย่างทันท่วงที
boss pattanapong

บริการประชาชน

ประวัติแขวงทางหลวงนนทบุรี   

           แขวงทางหลวงนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)  กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นราชการบริหารส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการ แบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 สำนักงานตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร์) เชิงสะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.11+200 ด้านขวาทาง ท้องที่ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 700 ตารางวา โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี เปลี่ยนเป็น แขวงทางหลวงนนทบุรี

ภารกิจ

แขวงทางหลวงนนทบุรีมีภารกิจหลักในการกำกับดูแล บำรุงรักษาสภาพทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี คงทน ถาวร และมีอายุการใช้ยาวนานคุ้มค่า อีกทั้งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก้ผู้ใช้ทางหลวงและเป็นผู้แทนกรมทางหลวงในการบริการประชาชนและประสานงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

แขวงทางหลวงนนทบุรี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

             1.        วางแผนงานบำรุงรักษาปกติ บำรุงตามกำหนดเวลา บำรุงพิเศษ  

                งานบูรณะรักษาสภาพทางหลวง 

             2.        วางแผนดำเนินงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ 

             3.        บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

             4.        ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย