วิสัยทัศน์: ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย ตอบสนองอย่างทันท่วงที
boss pattanapong

บริการประชาชน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

          แขวงทางหลวงนนทบุรี มีขอบเขตความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและรักษาทางหลวงสายต่างๆ รวมทั้งสิ้น 14 สายทาง เป็นสายทางที่กระจายอยู่ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา มีระยะทางควบคุม ดังนี้

ระยะทางจริง                         210.149    กม.

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร         513.364    กม.

-          ผิวคอนกรีต                         408.891    กม.

-          ผิวแอสฟัสท์                        104.473     กม.

ปริมาณงาน (Work load)      2101.240     หน่วย