ผู้ดูแลระบบ งานสถิติ 042-423043 E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือฝากข้อความ แสดงความคิดเห็นผ่านทาง เว็บบอร์ด ได้ที่

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สำคัญของแขวงทางหลวงหนองคาย

ลำดับชื่อ - นามสกุลตำแหน่งเบอร์ติดต่อที่ทำงาน
1 นายชิดชัย  ศรีดามา

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงการทางหนองคาย

042-420-565
2 นางนพานิช สาระมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 042-421-457
3 นายวินัย สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวรรม 042-420-565 ต่อ 107
4 นายมะนูญ ชูตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 042-420-565 ต่อ 109
5 นายสามารถ ศรีนาดี หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองคาย 042-425-139
6 นายทศพล ชัชวาลย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน 042-458-227
7 นายอัครพล หล้าจางวาง หัวหน้าหมวดทางหลวงสังคม 042-471-728
8 นายชาญวิทย์ หาญละคร

หัวหน้าหมวดทางหลวงโพนพิสัย

042-011-028
9 นายสุรเชษฐ พรมหาชัย หัวหน้าหมวดทางหลวงรัตนวาปี 042-429-097
10 นายสุพจน์ ปัญญาสิทธิ์ หัวหน้างานปรับซ่อม 042-422-981
11 นายยุทธนา  ศรีชำนาญ หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย 042-422-604
12 นางไพรวัลย์ ศรีทาโส หัวหน้างานการเงินและบัญชี 042-420-565 ต่อ 103
13 นายธาดา บุญครอบ หัวหน้างานการพัสดุและสัญญา 042-422-604
14 นางกิตติภรณ์ นัสบุสย์ หัวหน้างานสารบรรณ 042-420-565 ต่อ 105
15 นายปรีชา ยืนยั่ง หัวหน้างานสารสนเทศ 042-423-043

 

แขวงทางหลวงหนองคาย  ถ.แก้ววรวุฒิ  ต.มีชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000