โครงสร้างการบริหารงาน แขวงทางหลวงหนองคาย

     

1.2  

นายชิดชัย  ศรีดามา
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

     
                   
4     2     3