โครงสร้างการบริหารงาน  แขวงทางหลวงหนองคาย

 

           

1.2

นายชิดชัย  ศรีดามา
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย