แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ลำดับที่ ชื่่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี) 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
1 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ทางหลวงในความควบคุมของแขวงทางหลวงหนองคาย ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,116 ต้น) new 4,350,000 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  
1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.3+536 - กม.5+510 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.974 กม. ปริมาณงาน 28,628 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน  9,990,000.00 ธันวาคม 2561
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ริมทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.1+882 - กม.2+225 ระยะทางดำเนินการ 0.362 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (362 เมตร) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน  1,125,000.00 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
1

านจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+350-กม.31+478 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 5.984 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง  

2,300,000.00 สิงหาคม 2561
2 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.11+444 - กม.11+756 RT. ระยะทางดำเนินการ 0.312 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง  new 1,999,000.00 สิงหาคม 2561
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย-หนองบัว ระหว่าง กม.0+300-กม.0+838 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว-ท่าบ่อ ระหว่าง กม.3+544-กม.22+560 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 1.120 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง new 3,997,000.00 สิงหาคม 2561
4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา ที่ กม.47+500, กม.50+200 และ กม.90+700 ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โสกกล้า-สังคม ที่ กม.30+500 และ กม.34+800 ปริมาณงาน 5 แห่ง  new 1,999,000.00 สิงหาคม 2561
5

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยทอน ที่ กม.3+950, กม.9+000, กม.11+400,  กม.14+500 และ ที่ กม.20+000 ปริมาณงาน 5 แห่ง new

1,999,000.00 สิงหาคม 2561
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.486+306 - กม.504+015 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 16.103 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง  new 1,220,000.00 สิงหาคม 2561
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.56+135 - กม.61+485 และ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.61+485 - กม.84+700 ระยะทางดำเนินการ 12.000 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง  new 1,999,920.00 สิงหาคม 2561
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก - เฝ้าไร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+653 - กม.12+307 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 1.359 กม. ปริมาณงาน 12,231 ตร.ม. new 7,500,000.00 สิงหาคม 2561
2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา  ระหว่าง กม.106+170 - กม.108+072 ระยะทางดำเนินการ 1.902 กม. ปริมาณงาน 15,216 ตร.ม.  new 9,000,000.00 สิงหาคม 2561
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
1 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+850 - กม.20+988 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 4.438 กม. ปริมาณงาน 94,050 ตร.ม. new 11,000,000.00  สิงหาคม 2561
2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.18+793 - กม.22+125 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 2.696 กม. ปริมาณงาน 24,339 ตร.ม.   new 11,000,000.00  สิงหาคม 2561
3 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข  212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.23+500 - กม.32+214 LT.RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 6.578 กม. ปริมาณงาน 138,138 ตร.ม.  new 16,000,000.00  สิงหาคม 2561
4 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200  ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน 1 ระหว่าง กม.59+981 - กม.62+628 และ ระหว่าง กม.64+796 - กม.64+942 ระยะทางดำเนินการ 2.793 กม. ปริมาณงาน 25,137 ตร.ม. new  15,100,000.00  สิงหาคม 2561 
5 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่  - ห้วยเชียงดา  ระหว่าง กม.74+600 - กม.75+000 และ ระหว่าง กม.75+334 - กม.77+590 ระยะทางดำเนินการ 4.438 กม. ปริมาณงาน 21,810 ตร.ม.  ระยะเวลาดำเนินการ 90 วันnew 12,200,000.00   สิงหาคม 2561
6 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.496+500 ระยะทางดำเนินการ 1.858 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง new 20,000,000.00   สิงหาคม 2561
7 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 243 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน หนองคาย - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว  ระหว่าง  กม.0+065 - กม.0+700 LT.,RT  และ  ระหว่าง กม.1+265 - กม.1+542 LT.,RT ระยะทางดำเนินการ 0.912 กม. ปริมาณงาน 25,602 ตร.ม. new 13,000,000.00 สิงหาคม 2561
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561
1 โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว: กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว:กิจกรรมย่อยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700  ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.496+916 – กม.500+859 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.943 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง   7,672,000.00 มิถุนายน 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2560  
 1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑   6,019,000.00  มกราคม 2560 
วันที่ 15 ธันวาคม 2560    
 1 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.8+000 - กม. 9+650 ปริมาณงาน 1.650 กม.  27,440,000.00   ธันวาคม 2560
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
 1 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ  800,000.00    พฤศจิกายน 2560  
วันที่ 19 ตุลาคม 2560

 

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+600 ระยะทางดำเนินการ 2.600 กม. ปริมาณงาน 2.200 กม.   

    35,357,000.00

ตุลาคม 2560  

วันที่ 11 ตุลาคม 2560
 1 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ                                  800,000.00  ตุลาคม 2560