ยกเลิกประกาศ

วันที่  17  มกราคม  2561

  งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาเส้นทาง(Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปริมาณงาน 39 แห่ง   new


วันที่  6  พฤษจิกายน  2560

 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ  และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน  หนองคาย – ปากสวย ที่ กม.0+050 (LT.) และทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – หนองบัว ที่ กม.2+344 (RT.)  ปริมาณงาน  1 แห่ง  new

 

วันที่  16  สิงหาคม  2560

         งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่  ตอน 3  ที่ กม.39+600 และที่ กม.42+225 และที่ กม.43+050 ปริมาณงาน 3 แห่งpdf 1

 

        งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  หลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ – บ้านว่าน  ที่ กม.7+075 และที่ กม.9+300 ปริมาณงาน 2 แห่งpdf 1

 

           งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ศรีเชียงใหม่ –ห้วยทอน  ตอน 2  ที่ กม.18+450 และที่ กม.22+370 ปริมาณงาน 2 แห่งpdf 1

 

         งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ที่ กม.8+500 และที่ กม.14+550 และที่ กม.23+000 ปริมาณงาน 3 แห่งpdf 1

 

วันที่  5  พฤษจิกายน  2558

 สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ส่วนที่ 1)ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ที่ กม. 0+050(LT.) ปริมาณงาน 8 หลัง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 

 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม.94+500 - กม.97+430 ระยะทางดำเนินการ 2.930 กม. ปริมาณงาน 23,420 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 95 วัน 

 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา (ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่) ระหว่าง กม.21+583 - กม.22+375 (LT.) และ กม.23+311 - กม.24+955(LT.) ปริมาณงาน 67 ต้น ระยะ เวลาดำเนินการ 120 วัน