ประกาศผลสอบราคา

 

 

 วันที่  5  กันยายน  2560

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/16/2561

 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.90+050 - กม.91+562 (LT.) ระยะทางดำเนินการ 1.512 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง new


วันที่  1  กันยายน  2560

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/12/2561

 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่   ตอน 3  ที่ กม.39+600 และที่ กม.42+225 และที่ กม.43+050 ปริมาณงาน 3 แห่ง  new

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/13/2561

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  หลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ – บ้านว่าน  ที่ กม.7+075 และที่ กม.9+300 ปริมาณงาน 2 แห่ง   new

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/14/2561

 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ศรีเชียงใหม่ –ห้วยทอน  ตอน 2  ที่ กม.18+450 และที่ กม.22+370 ปริมาณงาน 2 แห่ง   new

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/15/2561

 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ที่ กม.8+500 และที่ กม.14+550 และที่ กม.23+000 ปริมาณงาน 3 แห่ง   new


วันที่  31  สิงหาคม  2560

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/2/2561

 สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยทอน ตอน 1 ระหว่าง กม.13+280 - กม.14+792 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง    new


เลขที่ คค 06023/พ.5.1/3/2561

สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.56+500 - กม.57+220 (LT.) ระยะทางดำเนินการ 0.720 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง    new

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/7/2561

 สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.39+300 - กม.40+848 (LT.) ระยะทางดำเนินการ 1.548 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง   new


เลขที่ คค 06023/พ.5.1/8/2561

 สอบราคาจ้างงานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.6+414 - กม.6+755 (LT.) ระยะทางดำเนินการ 0.340 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง   new

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/9/2561

 สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ระหว่าง กม.43+571 - กม.43+891 (LT.) ระยะทางดำเนินการ 0.310 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง    new

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/10/2561

 สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+025 - กม.44+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง  new


 วันที่  3  กุมภาพันธ์  2560

เลขที่ คค 06023/สพ.1/ซ.2/2560

งานจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ปริมาณงาน 1 คัน    


วันที่  17  มกราคม  2560

เลขที่ คค 06023/สพ.1/ซ.1/2560

งานจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ปริมาณงาน 1 คัน    


วันที่  14 ธันวาคม  2559

เลขที่ คค 0665/สพ.1/1/2560

งานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ส่วนที่เหลือ ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – หนองบัว ที่ กม.2+344 RT. (ที่ตั้งแขวงทางหลวงหนองคาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง  


วันที่  13 ธันวาคม  2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/7/2559

 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ  ทางหลวงหมายเลข  2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด  ระหว่าง  กม.67+305 – กม.67+577(RT.)  ระยะทางดำเนินการ 0.272 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง   


วันที่  25 พฤศจิกายน  2559

เลขที่ คค 0665/สพ.1/1/2559

งานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง  บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ส่วนที่เหลือ  ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย-หนองบัว ที่ กม.2+344  RT. (ที่ตั้งแขวงทางหลวงหนองคาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง   


วันที่ 5  ตุลาคม  2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/17/2559

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข  2267  ตอนควบคุมที่  0102  ตอน  โนนต้อง - โซ่พิสัย  ตอน 2 ที่ กม.19+650, ที่ กม.38+200  และ ที่ กม.43+550  ปริมาณงาน 3 แห่ง   

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/18/2559

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว–ท่าบ่อ ตอน 2 ที่ กม.7+925, ที่ กม.10+660 และ ที่ กม.15+300 ปริมาณงาน 3 แห่ง   

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/19/2559

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด ตอน 2 ที่ กม.43+775, ที่ กม.48+600, ที่ กม.50+500 และ ที่ กม.53+725 ปริมาณงาน 4 แห่ง   

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/20/2559

  งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 243 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน หนองคาย – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว ตอน 2 ที่ กม.2+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/21/2559

  งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 243 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน  หนองคาย – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว  ตอน 1 ที่ กม.0+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/22/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 1 ระหว่าง กม.102+500 - กม.108+000 RT.เป็นช่วงๆ  ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/23/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700  ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.486+306-กม.501+006 เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน  การเคหะแห่งชาติ-หนองคาย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+900  เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 5 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/24/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ตอน 1 ระหว่าง  กม.20+896 – กม.21+978  LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/25/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่–ห้วยเชียงดา ตอน 3 ระหว่าง กม.53+800 - กม.54+400 RT. และ ระหว่าง กม.55+150 – กม.55+710 LT.  ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/26/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 4 ระหว่าง กม.64+936 - กม.65+700 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/27/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 6 ระหว่าง กม.59+500 - กม.61+000 RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/28/2559

  งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.486+306-กม.501+006 LT.RT.  เป็นช่วงๆ  และ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100  ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.7+310 LT.,RT.  เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/29/2559

 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย-ปากคาด ตอน 1 ระหว่าง กม.33+500-กม.67+577 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/30/2559

  งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ตอน 2 ระหว่าง กม.486+306 – กม.492+269 RT. และ กม.496+700 – กม.501+006 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/31/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยทอน ตอน 2 ระหว่าง กม.8+200 – กม.9+604 RT.  ปริมาณงาน 1 แห่ง  จำนวน  47 ต้น  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/32/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2376  ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โสกกล้า – สังคม  ระหว่าง กม.30+190 – กม.31+774 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 45 ต้น  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/33/2559

  งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่  ระหว่าง กม.28+000 - กม.44+000 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่  - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.44+000 – กม.112+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 195 ต้น  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/34/2559

  งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2266  ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยทอน ระหว่าง กม.19+275 – กม.25+778 และทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน โนนต้อง - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.43+150 - กม.45+000  ปริมาณงาน  1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/35/2559

  งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนหนองคาย – ปากสวย ตอน 2 ที่ กม.4+000, ที่ กม.7+000, ที่ กม.14+000, ที่ กม.25+000, ที่ กม.28+000, ที่ กม.32+000  ปริมาณงาน 6 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/36/2559

  งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก-เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.4+700–กม.24+375 เป็นช่วงๆ และ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.0+725–กม.35+250 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/37/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน  ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 5 ระหว่าง กม.109+000 - กม.112+000 RT.  เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/38/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 212  ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน ปากสวย – น้ำเป ระหว่าง กม.32+683 – กม.43+880 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/39/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.0+400–กม.37+763 LT.,RT. เป็นช่วงๆ และ ทางหลวงหมายเลข 2267  ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน โนนต้อง - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.37+763 – กม.48+262 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/40/2559

  งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว)  ตอน 4  ที่ กม.501+280 และที่ กม.509+600 ปริมาณงาน 2 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/41/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่  - ห้วยทอน ตอน 3 ระหว่าง กม.24+500 – กม.25+760 LT.  ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 36 ต้น  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/42/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2266  ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยทอน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+584 LT.  ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 45 ต้น  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/43/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม.48+070 – กม.49+690 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 46 ต้น  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/44/2559

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย –ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.18+300 – กม.19+151 LT.,RT.  ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 38 ต้น  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/45/2559

  งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ตอน 3 ระหว่าง กม.486+306 – กม.501+006 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 100 ต้น  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/46/2559

  งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 243 ตอนควบคุมที่ 0100  ตอน หนองคาย – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว ที่ กม.1+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/47/2559

  งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว)  ตอน 6 ที่ กม.505+100  ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/48/2559

  งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ตอน 7 ที่ กม.506+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/49/2559

  งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ตอน 5 ที่ กม.502+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/50/2559

  งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่ ที่ กม.8+500และ ที่ กม.20+500 ปริมาณงาน 2 แห่ง  

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/51/2559

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด ตอน 3 ที่ กม.55+400, ที่ กม.56+900 และ ที่ กม.64+050  ปริมาณงาน 3 แห่ง 


วันที่ 9 กันยายน 2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/5/2560

งานจ้างเหมาทำการ ก่อสร้างที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ (ระดับ 3–6) กองแบบแผนกรมโยธาธิการและผังเมือง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103  ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ที่ กม.79+013 ด้านซ้ายทาง  ปริมาณงาน 1 หลัง ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน   

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/6/2560

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงรัตนวาปี  ตามแบบมาตรฐาน  ของกรมทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 212  ตอนควบคุมที่ 0103  ตอน  น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ที่ กม.79+013  ด้านซ้ายทาง  ปริมาณงาน  1 หลัง  ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน


วันที่ 7 กันยายน 2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/1/2560

 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 1 ระหว่าง  กม.46+592 – กม.48+032 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.440 กม. ปริมาณงาน 41 ต้น   

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/2/2560

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง   ทางหลวงหมายเลข 211   ตอนควบคุมที่ 0102   ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา  ตอน 2 ระหว่าง กม.106+800 – กม.108+204 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.404 กม. ปริมาณงาน  40 ต้น ระยะเวลา ดำเนินการ 120 วัน   

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/3/2560

งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  ทางหลวงหมายเลข 242  ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน หนองคาย–หนองบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+544  ระยะทางดำเนินการ 3.544 กม. และ ทางหลวงหมายเลข 242  ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง  กม.3+544 - กม.26+958  ระยะทางดำเนินการ  23.414 กม.  ปริมาณงาน 271 ตร.ม.  ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/4/2560

งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย   (เขตแดนไทย/ลาว)  ระหว่าง  กม.501+096 – กม.508+700 เป็นช่วงๆ  ระยะทางดำเนินการ 7.604 กม. ปริมาณงาน  5,011 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   


วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/16/2559

 สอบราคา งานฉุกเฉิน (Emergency Work)  ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน  หนองคาย - ปากสวย ที่ กม.0+050 LT.(บ้านพักฯ แขวงฯหนองคาย) ปริมาณงาน 1 แห่งระยะเวลาดำเนินการ 109 วันpdf 3 


วันที่ 8 มีนาคม 2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/13/2559

 งานกิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานและท่ออุโมงค์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.19+853 - กม.20+209 (LT.) ระยะทางดำเนินการ 0.356 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

เลขที่ สพ.1/2/2559

 สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาตกแต่งและติดตั้งผ้าม่านอาคารเอนกประสงค์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.506+250 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 


วันที่ 16 พฤษจิกายน 2558

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/12/2559

 สอบราคาจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพทที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.492+269 – กม.506+406 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 14.137 กม. และในทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ – หนองคาย ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+310 ระยะทางดำเนินการ 7.310 กม. รวมระยะทาง ดำเนินการ 21.447 กม. ปริมาณงาน 3,468 อัน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน 


วันที่ 9 พฤษจิกายน 2558

เลขที่ สพ.1/1/2559

 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณฝั่งขาเข้าประเทศไทย บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทร์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+080 ปริมาณงาน 1 แห่ง 

เลขที่ สพ.1/ซ.1/2559

 สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ (รถบรรทุกน้ำ) หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว(หนองคาย-เวียงจันทร์) จำนวน 1 คัน 


 

 

 

 

 

 

 

 

งานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ส่วนที่เหลือ ทางหลวงหมายเลข

242  ตอนควบคุมที่  0101  ตอน หนองคาย – หนองบัว ที่ กม.2+344 RT. (ที่ตั้งแขวงทางหลวงหนองคาย)

ปริมาณงาน 1 แห่ง