ประกาศประกวดผลราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

วันที่ 21 มกราคม 2562

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/21/2562

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 233  ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ – หนองคาย ระหว่าง กม.3+536 – กม.5+510 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.974  กม.  ปริมาณงาน  28,628  ตร.ม. new


วันที่ 11 มกราคม 2562

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/20/2562

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ริมทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.1+882 - กม.2+225 ระยะทางดำเนินการ 0.362 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (362 เมตร) new


วันที่ 13 ธันวาคม 2561

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/19/2562

งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล: กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข  2267  ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง  ระหว่าง  กม.24+000 – กม.26+200  ระยะทางดำเนินการ 1.900 กม. ปริมาณงาน 1.900 กม.   new


วันที่ 24 กันยายน 2561

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/1/2562

  งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.18+793 - กม.22+125 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 2.696 กม. ปริมาณงาน 24,339 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/2/2562

  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.74+600 - กม.75+000 และ ระหว่าง กม.75+334 - กม.77+590 ระยะทางดำเนินการ 4.438 กม. ปริมาณงาน 21,810 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/3/2562

  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก - เฝ้าไร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+653 - กม.12+307 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 1.359 กม. ปริมาณงาน 12,231 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/4/2562

  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน 1 ระหว่าง กม.59+981 - กม.62+628 และ ระหว่าง กม.64+796 - กม.64+942 ระยะทางดำเนินการ 2.793 กม. ปริมาณงาน 25,137 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/5/2562

  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.106+170 - กม.108+072 ระยะทางดำเนินการ 1.902 กม. ปริมาณงาน 15,216 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/6/2562

  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 243 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน หนองคาย - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว ระหว่าง กม.0+065 - กม.0+700 LT.,RT และ ระหว่าง กม.1+265 - กม.1+542 LT.,RT ระยะทางดำเนินการ 0.912 กม. ปริมาณงาน 25,602 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/7/2562

  งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.496+500 ระยะทางดำเนินการ 1.267 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/8/2562

  งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+830 - กม.20+988 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.456 กม. ปริมาณงาน 73,470 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/9/2562

  งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.23+500 - กม.30+755 LT.RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 5.119 กม. ปริมาณงาน 107,499 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/10/2562

  งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย-โนนต้อง ระหว่าง กม.11+444-กม.11+756 RT. ระยะทางดำเนินการ 0.312 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/11/2562

  งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง-ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+350-กม.31+478 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 5.984 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/12/2562

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ระหว่าง กม.56+135-กม.61+485 และทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป-ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.61+485-กม.84+700 ระยะทางดำเนินการ 12.000 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/13/2562

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.486+306-กม.504+015 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 16.103 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/14/2562

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองคาย-หนองบัว ระหว่าง กม.0+300-กม.0+838 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองบัว-ท่าบ่อ ระหว่าง กม.3+544-กม.22+560 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 1.120 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/15/2562

  งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา ที่ กม.47+500, กม.50+200 และ กม.90+700 ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โสกกล้า-สังคม ที่ กม.30+500 และ กม.34+800 ปริมาณงาน 5 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/16/2562

  งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยทอน ที่ กม.3+950, กม.9+000, กม.11+400, กม.14+500 และ ที่ กม.20+000 ปริมาณงาน 5 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/17/2562

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.46+100 - กม.53+240 LT.,RT. ระยะทางดำเนินการ 7.140 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง   

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/18/2562

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 1 ระหว่าง กม.70+730 - กม.111+784 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 14.663 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง


 วันที่ 8 มิถุนายน 2561

งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว: กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว:กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว)  ระหว่าง กม.496+916 – กม.500+859 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.943 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง descargarPdf

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาเส้นทาง(Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปริมาณงาน 39 แห่งdescargarPdf

 

วันที่ 23 มกราคม 2561

 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์  กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 211  ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน  หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.8+000 – กม. 9+650 ปริมาณงาน 1.650 กม.descargarPdf

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/14/2561

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ระหว่าง กม.0+000 – กม. 2+600 ระยะทางดำเนินการ 2.600 กม. ปริมาณงาน 2.600 กม. 


วันที่ 19 กันยายน 2560

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/3/2561

          งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม.70+196–กม.74+600 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.237 กม. ปริมาณงาน 27,536 ตร.ม..descargarPdf

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/4/2561

          งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน  น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง  ระหว่าง กม.91+690 – กม.96+126 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 2.629 กม. ปริมาณงาน 25,415 ตร.ม..descargarPdf

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/7/2561

          งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข  2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด ตอน 2  ระหว่าง กม.48+911 – กม.52+960  ระยะทางดำเนินการ  4.023 กม.  ปริมาณงาน 36,389 ตร.ม..descargarPdf

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/11/2561

          งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.506+462 – กม.506+995 ระยะทางดำเนินการ 0.533 กม. ปริมาณงาน 10,565 ตร.ม..descargarPdf

 

วันที่ 15 กันยายน 2560

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/1/2561

          งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข  212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป  ระหว่าง กม.35+399 – กม.46+100 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 1.408 กม.  ปริมาณงาน  26,752  ตร.ม.descargarPdf

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/2/2561

          งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข  211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่  ระหว่าง กม.34+210 – กม.37+015  ระยะทางดำเนินการ 2.805 กม.  ปริมาณงาน  28,050 ตร.ม.descargarPdf

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/6/2561

          งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 2095  ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน  โซ่พิสัย –ปากคาด  ตอน 3  ระหว่าง  กม.57+175 – กม.59+918 ระยะทางดำเนินการ 2.749 กม.  ปริมาณงาน  24,687  ตร.ม.descargarPdf

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/10/2561

          งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212ตอนควบคุมที่ 0101ตอน หนองคาย – ปากสวย ที่ กม.0+500 ปริมาณงาน 1 แห่งdescargarPdf

 

 วันที่ 14 กันยายน 2560

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/5/2561

        งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข  2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด ตอน 1 ระหว่างกม.42+609 – กม.45+446 ระยะทางดำเนินการ 2.837 กม. ปริมาณงาน 25,380 ตร.ม. descargarPdf

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/8/2561

         งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 1 ระหว่าง กม.54+900 – กม.70+196 เป็นช่วงๆ  ระยะทางดำเนินการ 11.209 กม. ปริมาณงาน 102,581 ตร.ม. descargarPdf

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/9/2561

         งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข  212 ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน หนองคาย – ปากสวย  ระหว่าง กม.6+530 – กม.10+000 LT.  ระยะทางดำเนินการ 3.470กม. ปริมาณงาน 34,700 ตร.ม. descargarPdf

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/12/2561

         งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่ ระหว่าง  กม.20+000 – กม.20+847 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 0.838 กม. ปริมาณงาน แห่ง descargarPdf

 

วันที่ 4 กันยายน 2560

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/30/2560

 งานจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ  ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย –น้ำเป  ระหว่าง กม.43+919 – กม.44+510 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 


วันที่ 24 เมษายน 2560

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/29/2560

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย LAND MARK ของสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนพญานาคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ปริมาณงาน 1 แห่ง 


วันที่ 21 มีนาคม 2560

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/25/2560

งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242  ตอนควบคุมที่  0102  ตอน หนองบัว–ท่าบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+200–กม.20+225  ระยะทางดำเนินการ 3.025 กม.  ปริมาณงาน 3.025 กม.  

เลขที่ Eคค 06023/พ.5.1/26/2560

 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน  หนองบัว–ท่าบ่อ  ตอน 1  ระหว่าง กม.9+900–กม.11+700 ระยะทางดำเนินการ 1.800 กม. ปริมาณงาน 1.800 กม.   

เลขที่ Eคค 06023/พ.5.1/27/2560

งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข  242  ตอนควบคุมที่  0102  ตอน หนองบัว–ท่าบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+200–กม.26+958  ระยะทางดำเนินการ 1.758 กม.  ปริมาณงาน 1.758 กม.


วันที่ 17 มีนาคม 2560

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/28/2560

งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242  ตอนควบคุมที่  0102  ตอน หนองบัว–ท่าบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+200–กม.20+225  ระยะทางดำเนินการ 3.025 กม.  ปริมาณงาน 3.025 กม.


วันที่ 29 ธันวาคม 2559

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/24/2560

งานจ้างเหมาโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City Of Tourism) : กิจกรรมจัดทำเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  เขตเทศบาลเมืองหนองคาย - ต.หนองกอมเกาะอ.เมืองหนองคายจ.หนองคาย  ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.501+006 - กม.503+770 LT. และทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100  ตอน การเคหะแห่งชาติ – หนองคาย ระหว่าง  กม.0+000 – กม.5+900 LT. และทางหลวงหมายเลข 243  ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน หนองคาย – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว  ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+764 LT. ระยะทางดำเนินการ 9.428 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง  


วันที่  16  กันยายน  2559
เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/1/2560 
          งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่  ทางหลวงหมายเลข  212  ตอนควบคุมที่  0101  ตอน หนองคาย – ปากสวย ที่ กม.1+177  
ระยะทางดำเนินการ 0.912 กม. descargarPdf

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/2/2560

          งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 3 ระหว่าง กม.102+726 – กม.106+170 

ระยะทางดำเนินการ 3.444 กม. ปริมาณงาน 27,528 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/3/2560

          งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย–ปากคาด ที่ กม.39+600 

ระยะทางดำเนินการ 0.840 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/4/2560

          งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 1 ระหว่าง กม.83+842 – กม.85+920
เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 2.078 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/5/2560

          งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.91+000 – กม.91+190
และ กม.93+900 – กม.95+247 ระยะทางดำเนินการ 1.537 กม. ปริมาณงาน 15,923 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/6/2560

          งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่
ระหว่าง กม.23+450 – กม.24+850 ระยะทางดำเนินการ 1.400 กม. ปริมาณงาน 1.400 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/7/2560

          งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด ที่ กม.63+900 ระยะทางดำเนินการ 0.633 กม.
ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/8/2560

          งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ระหว่าง กม.2+415 – กม.6+000
ระยะทางดำเนินการ 3.585 กม. ปริมาณงาน 32,265 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/9/2560

          งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.2+300 – กม.3+000
ระยะทางดำเนินการ 0.700 กม. ปริมาณงาน 15,000 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/10/2560

          งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ – บ้านว่าน ที่ กม.0+900 ระยะทางดำเนินการ 1.220 กม.
ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/11/2560

          งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยทอน
ระหว่าง กม.17+699–กม.18+000 RT. และกม.24+575 - กม.25+150 LT. ระยะทางดำเนินการ 0.876 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/12/2560

          งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา
ระหว่าง กม.81+530 – กม.82+400 RT. ระยะทางดำเนินการ 0.870 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/13/2560

          งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน โนนต้อง – โซ่พิสัย ระหว่าง กม.40+925 – กม.43+150
ระยะทางดำเนินการ 2.300 กม. ปริมาณงาน 20,025 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/14/2560

          งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.109+285 - กม.112+000
ระยะทางดำเนินการ 2.715 กม. ปริมาณงาน 21,696 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/15/2560

          งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.88+850–กม.94+500 เป็นช่วงๆ
ระยะทางดำเนินการ 3.415 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/16/2560

          งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข  242  ตอนควบคุมที่  0102  ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ที่ กม.24+000 ระยะทางดำเนินการ 1.700 กม.
ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/17/2560

          งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง
กม.86+750 – กม.87+665 ระยะทางดำเนินการ 0.915 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/18/2560

          งานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.2+237–กม.8+219
(บริเวณเกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/19/2560

          งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน การเคหะแห่งชาติ–หนองคาย
ระหว่าง กม.2+936–กม.5+297 RT. ระยะทางดำเนินการ 2.361 กม. ปริมาณงาน 33,550 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน descargarPdf 

เลขที่ E คค.0665/พ.5.1/20/2560

          งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด
ระหว่าง กม.40+050 – กม.42+609 ระยะทางดำเนินการ 2.559 กม. ปริมาณงาน 2.559 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 90วัน descargarPdf 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

เลขที่ E คค 00665/พ.5.1/25/2559

  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 212  CS. 0102  ตอน ปากสวย – น้ำเป  ตอน 2  ระหว่าง  กม.42+954 – กม.45+673  เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 1.166 กม.  ปริมาณงาน 22,154 ตร.ม. ครั้งที่ 2  

เลขที่ E คค 00665/พ.5.1/26/2559

 งานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 212 CS. 0102  ตอน ปากสวย – น้ำเป ตอน 1  ระหว่าง  กม.61+100 – กม.61+373 RT.  ปริมาณงาน  1  แห่ง ครั้งที่ 2   


วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

เลขที่ E คค 00665/พ.5.1/25/2559

  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 212  CS. 0102  ตอน ปากสวย – น้ำเป  ตอน 2  ระหว่าง  กม.42+954 – กม.45+673  เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 1.166 กม.  ปริมาณงาน 22,154 ตร.ม.  

เลขที่ E คค 00665/พ.5.1/25/2559

  งานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 212 CS. 0102  ตอน ปากสวย – น้ำเป ตอน 1  ระหว่าง  กม.61+100 – กม.61+373 RT.  ปริมาณงาน  1  แห่ง   


วันที่ 1 เมษายน 2559

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/22/2559 (ครั้งที่ 2)

 งานจ้างโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City Of Tourism) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.5+900 - กม.7+088 ระยะทางดำเนินการ 1.108 กม. ปริมาณงาน 1.108 กม.


วันที่ 16 มีนาคม 2559

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/24/2559

 งานจ้างเหมากิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.89+600 - กม.91+835 ระยะทางดำเนินการ 2.235 กม. ปริมาณงาน 2.235 กม. 

 

 

วันที่ 1 มีนาคม 2559

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/23/2559

 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยทอน ระหว่าง กม.16+004 - กม.18+000 ระยะทางดำเนินการ 1.996 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 121 วัน


วันที่ 27 มกราคม 2559

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/21/2559

 งานจ้างเหมาโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City Of Tourism) งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.7+008 - กม.7+310 ระยะทางดำเนินการ 0.302 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/22/2559

 งานจ้างเหมาโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City Of Tourism) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.5+900 - กม.7+008 ระยะทางดำเนินการ 1.108 กม. ปริมาณงาน 1.108 กม.