ประกาศสอบราคา

 

 

new วันที่  21  สิงหาคม  2560 new

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/16/2561

  งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.90+050 - กม.91+562 (LT.) ระยะทางดำเนินการ 1.512 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง  pdf 1 new


new วันที่  17  สิงหาคม  2560 new

     งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงหนองคาย จังหวัดหนองคาย  ทางหลวงหมายเลข 212  ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน  หนองคาย – ปากสวย ที่ กม.0+050 (LT.) และทางหลวงหมายเลข 242  ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน  หนองคาย – หนองบัว ที่ กม.2+344 (RT.) ปริมาณงาน แห่ง pdf 1new  ยกเลิก

 

     งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง 

ศรีเชียงใหม่  ตอน 3  ที่ กม.39+600 และที่ กม.42+225 และที่ กม.43+050 ปริมาณงาน 3 แห่ง pdf 1new

 

      งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  หลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ  บ้านว่าน  ที่ กม.7+075 และที่ กม.9+300 ปริมาณงาน 2 แห่ง pdf 1new

 

     งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ศรีเชียงใหม่ห้วยทอน  ตอน 2  ที่ กม.18+450 และที่ กม.22+370 ปริมาณงาน 2 แห่ง pdf 1new

 

     งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ตอน 4 ที่ กม.8+500 และที่ กม.14+550 และที่ กม.23+000ปริมาณงาน 3 แห่ง pdf 1new

 

new วันที่  15  สิงหาคม  2560 new

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/1/2561

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่  ตอน 3  ที่ กม.39+600 และที่ กม.42+225 และที่ กม.43+050 ปริมาณงาน 3 แห่งpdf 1 new  ยกเลิก

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/2/2561

       งานจ้างเหมา ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข   2266  ตอนควบคุมที่  0100  ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยทอน ตอน 1  ระหว่าง  กม.13+280 – กม.14+792 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่งpdf 1 new

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/3/2561

       งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา  ระหว่าง  กม.56+500 - กม.57+220 (LT.) ระยะทางดำเนินการ 0.720 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1 new

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/4/2561

     งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  หลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ – บ้านว่าน  ที่ กม.7+075 และที่ กม.9+300 ปริมาณงาน 2 แห่งpdf 1new ยกเลิก

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/5/2561

     งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ศรีเชียงใหม่ –ห้วยทอน  ตอน 2  ที่ กม.18+450 และที่ กม.22+370 ปริมาณงาน 2 แห่งpdf 1 new ยกเลิก

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/6/2561

      งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ที่ กม.8+500 และที่ กม.14+550 และที่ กม.23+000 ปริมาณงาน 3 แห่งpdf 1 new ยกเลิก

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/7/2561

     งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง   ทางหลวงหมายเลข 211   ตอนควบคุมที่ 0101   ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ ตอน 2  ระหว่าง  กม.39+300 - กม.40+848 (LT.)ระยะทางดำเนินการ 1.548 กม. ปริมาณงาน  1  แห่ง pdf 1 new

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/8/2561

     งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง  ระหว่าง  กม.6+414 –กม.6+755 (LT.)ระยะทางดำเนินการ 0.340 กม.  ปริมาณงาน  1 แห่งpdf 1 new

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/9/2561

       งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200  ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด ระหว่าง กม.43+571 – กม.43+891 (LT.) ระยะทางดำเนินการ 0.310 กม. ปริมาณงาน 1 แห่งpdf 1 new

 

เลขที่ คค 06023/พ.5.1/10/2561

      งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง  ทางหลวงหมายเลข 211  ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน หนองสองห้อง –  ศรีเชียงใหม่  ตอน 1  ระหว่าง  กม.0+025 - กม.44+000 เป็นช่วงๆ  ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1new

 

 

วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2560

เลขที่ คค 06023/สพ.1/ซ.2/2560

งานจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ปริมาณงาน 1 คัน   new


วันที่ 26 ธันวาคม  2559

เลขที่ คค 06023/สพ.1/ซ.1/2560

งานจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ปริมาณงาน 1 คัน   new


วันที่ 28  พฤศจิกายน  2559

เลขที่ คค 0665/สพ.1/1/2560

งานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง  บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  แห่งที่ 1 ส่วนที่เหลือ ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย-หนองบัว ที่ กม.2+344 RT. (ที่ตั้งแขวงทางหลวงหนองคาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง new


วันที่ 22  พฤศจิกายน  2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/7/2560

งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด  ระหว่าง กม.67+305 - กม.67+577 (RT.)ระยะทางดำเนินการ 0.272 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง  new


วันที่ 8  พฤศจิกายน  2559

เลขที่ คค 0665/สพ.1/1/2560

 สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ส่วนที่เหลือ ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย-หนองบัว ที่ กม.2+344 RT.(ที่ตั้งแขวงทางหลวงหนองคาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะดำเนินการ 150 วัน  new


วันที่  19 กันยายน 2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/17/2559

สอบราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน โนนต้อง-โซ่พิสัย ตอน 2 ที่ กม.19+650,
ที่ กม.38+200  และ ที่ กม.43+550  ปริมาณงาน 3 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ
60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/18/2559

สอบราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข  242  ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ตอน 2 ที่ กม.7+925,
ที่ กม.10+660  และ ที่ กม.15+300  ปริมาณงาน 3 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/19/2559

สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข  2095  ตอนควบคุมที่  0200  ตอน  โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน  2  ที่  กม.43+775,  
ที่  กม.48+600,  ที่  กม.
50+500  และ  ที่  กม.53+725  ปริมาณงาน  4  แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ  60  วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/20/2559

สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 243 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน หนองคาย–ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว  
ตอน 2 ที่ กม.2+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/21/2559

สอบราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 243 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน หนองคาย – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว
ตอน 1 ที่ กม.0+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/22/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ –ห้วยเชียงดา
ตอน 1 ระหว่าง กม.102+500 - กม.108+000 RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/23/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว)
ระหว่าง กม.486+306 - กม.501+006 เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ-หนองคาย ตอน 1 ระหว่าง
กม.0+000 - กม.5+900 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 5 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/24/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ตอน 1
ระหว่าง กม.20+896 –กม.21+978 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/25/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 5 ระหว่าง
กม.109+000 - กม.112+00 RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/26/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – 

ห้วยเชียงดา ตอน 4 ระหว่าง กม.64+936 - กม.65+700 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/27/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา
ตอน 6 ระหว่าง กม.59+500 - กม.61+000 RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/28/2559

สอบราคาจ้าง งานอำนวยความปลอดภัย งบกลางฯ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.486+306-กม.501+006 LT.RT.
เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ-หนองคาย ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.7+310 LT.RT.
เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/29/2559

สอบราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย-ปากคาด ตอน 1 ระหว่าง
กม.33+500-กม.67+577 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่งระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/30/2559

สอบราคาจ้างเหมา งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว)
ตอน 2 ระหว่าง กม.486+306 – กม.492+269 RT. และ กม.496+700 – กม.501+006 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/31/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ ๐100 ตอน ศรีเชียงใหม่ – 

ห้วยทอน ตอน 2 ระหว่าง กม.8+200 – กม.9+604 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 47 ต้น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/32/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุมที่ ๐200 ตอน โสกกล้า – สังคม
ระหว่าง กม.30+190 – กม.31+774 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 45 ต้น pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/33/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ ๐101 ตอน หนองสองห้อง –
ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.28+000–กม.44+000 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา
ระหว่าง กม.44+000 – กม.112+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 195 ต้น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/34/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยทอน ระหว่าง
กม.19+275 – กม.25+778 และ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน โนนต้อง – โซ่พิสัย ระหว่าง กม.43+150 - กม.45+000
ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการแล้วเสร็จ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/35/2559

สอบราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้ง ป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนหนองคาย–ปากสวย ตอน 2 ที่ กม.4+000,
ที่ กม.7+000, ที่ กม.14+000, ที่ กม.25+000, ที่ กม.28+000, ที่ กม.32+000 ปริมาณงาน 6 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/36/2559

สอบราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้ง ป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก-เฝ้าไร่ ระหว่าง
กม.4+700–กม.24+375 เป็นช่วงๆ และ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย-โนนต้อง ระหว่าง กม.0+725–กม.35+250
เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/37/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 5 ระหว่าง
กม.109+000 - กม.112+000 RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/38/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป ระหว่าง กม.32+683 –
กม.43+880 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/39/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย –โนนต้อง ระหว่าง
กม.0+400 – กม.37+763 LT.,RT.เป็นช่วงๆ และ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน โนนต้อง – โซ่พิสัย ระหว่าง กม.37+763 –
กม.48+262 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/40/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ ๐700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว)
ตอน 4 ที่ กม.501+280 และที่ กม.509+600 ปริมาณงาน 2 แห่งระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/41/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ ๐100 ตอน ศรีเชียงใหม่ – 

ห้วยทอน ตอน 3 ระหว่าง กม.24+500 – กม.25+760 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 36 ต้น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/42/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ ๐100 ตอน ศรีเชียงใหม่ – 

ห้วยทอน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+584 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 45 ต้น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/43/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ ๐102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – 

ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม.48+070 – กม.49+690 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 46 ต้น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/44/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ ๐101 ตอน หนองคาย – 

ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.18+300 – กม.19+151 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 38 ต้น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/45/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ ๐700 

ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ตอน 3 ระหว่าง กม.486+306 – กม.501+006 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวน 100 ต้น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/46/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 243 ตอนควบคุมที่ ๐100 ตอน หนองคาย –
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว ที่ กม.1+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/47/2559

สอบราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว)
ตอน 6 ที่ กม.505+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/48/2559

สอบราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย
(เขตแดนไทย/ลาว) ตอน 7 ที่ กม.506+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/49/2559

สอบราคา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย
(เขตแดนไทย/ลาว) ตอน 5 ที่ กม.502+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/50/2559

สอบราคางานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก-เฝ้าไร่ ที่ กม.8+500 และ ที่ กม.20+500
ปริมาณงาน 2 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/51/2559

สอบราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย-ปากคาด ตอน 3 ที่ กม.55+400,
ที่ กม.56+900 และ ที่ กม.64+050 ปริมาณงาน 3 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน pdf 1 

 

วันที่  22 สิงหาคม 2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/1/2560

สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 1 ระหว่าง กม.46+592 - กม.48+032 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.440 กม. ปริมาณงาน 41 ต้น ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน pdf 1 

 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/2/2560

สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม.106+800 - กม.108+204 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.404 กม. ปริมาณงาน 40 ต้น ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน pdf 1 

 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/3/2560

สอบราคาจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่0101 ตอนหนองคาย-หนองบัว ระหว่าง กม.0+000-กม.3+544 ระยะทางดำเนินการ 3.544 กม. และทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่0102 ตอนหนองบัว-ท่าบ่อ ระหว่าง กม.3+544-กม.26+958 ระยะทางดำเนินการ 23.414 กม. ปริมาณงาน 271 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน pdf 1 

 

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/4/2560

สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.501+096 - กม.508+700 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 7.604 กม. ปริมาณงาน 5,011 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน pdf 1 

 

 

วันที่  24 มิถุนายน 2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/16/2559

สอบราคา งานฉุกเฉิน (Emergency Work)  ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน  หนองคาย - ปากสวย ที่ กม.0+050 LT. (บ้านพักฯ แขวงฯหนองคาย) ปริมาณงาน 1 แห่งระยะเวลาดำเนินการ 109 วัน    


วันที่ 8 มีนาคม 2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/15/2559

  งานจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว)ที่ กม.508+580(บริเวณเกาะกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน.


วันที่ 2 มีนาคม 2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/14/2559

  สอบราคางานฉุกเฉิน (Emergency Work) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป ที่ กม.44+760LT. (หมวดทางหลวงโพนพิสัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน 


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/13/2559

 สอบราคาจ้างงานกิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานและท่ออุโมงค์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อ ระหว่าง กม.19+853 - กม.20+209 (LT.) ระยะทางดำเนินการ 0.356 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เลขที่ สพ.1/2/2559

 สอบราคาจ้างงานจ้างเหมาตกแต่งและติดตั้งผ้าม่านอาคารเอนกประสงค์ทางหลวง หมายเลข ๒ ตอนควบคุมที่ ๐๗๐๐ ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.๕๐๖+๒๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง


วันที่ 30 ตุลาคม 2558

เลขที่ คค 0665/พ.5.1/ซ.1/2559

 สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ (ส่วนที่ 1 ) บ้านพักข้าราชการ และพนักงานแขวงทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ที่ กม.0+050 (LT.) จำนวน 43 รายการ