ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/20/2562

 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ริมทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.1+882 - กม.2+225 ระยะทางดำเนินการ 0.362 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (362 เมตร)  new วันที่เริ่ม 25/12/2018 วันที่สิ้นสุด 03/01/2019

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/21/2562

 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.3+536 - กม.5+510 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.974 กม. ปริมาณงาน 28,628 ตร.ม.  new วันที่เริ่ม 25/12/2018 วันที่สิ้นสุด 03/10/2019


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/19/2562

 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล: กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง  ระหว่าง กม.24+000 – กม.26+200 ระยะทางดำเนินการ 1.900 กม. ปริมาณงาน 1.900 กม. ระยะเวลาดำเนินการ  180 วัน  new วันที่เริ่ม 19/11/2018 วันที่สิ้นสุด 06/12/2018


วันที่ 5 กันยายน 2561

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/10/2562

กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคาระบายน้ำ  ทางหลวงหมายเลข 2267  ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ระหว่าง กม.11+444 – กม.11+756 RT.ระยะทางดำเนินการ 0.312 กม.  ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1  วันที่เริ่ม 5/09/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

 

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/11/2562

งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน หนองสองห้องศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+350 – กม.31+478 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 5.984 กม.  ปริมาณงาน 1 แห่งpdf 1  วันที่เริ่ม 5/09/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

 

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/12/2562

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง  ทางหลวงหมายเลข  212  ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป  ระหว่าง กม.56+135 – กม.61+485 และ ทางหลวงหมายเลข 212  ตอนควบคุมที่ 0103  ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.61+485 – กม.84+700 ระยะทางดำเนินการ 12.000 กม. ปริมาณงาน 2 แห่งpdf 1  วันที่เริ่ม 5/09/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

 

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/13/2562

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว)  ระหว่าง กม.486+306 – กม.504+015LT.,RT.  เป็นช่วงๆ  ระยะทางดำเนินการ  16.103 กม. ปริมาณงาน  1  แห่งpdf 1  วันที่เริ่ม 5/09/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

 

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/14/2562

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน หนองคายหนองบัว ระหว่าง กม.0+300 – กม.0+838 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ  ระหว่าง กม.3+544 – กม.22+560 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ  ระยะทางดำเนินการ 1.120 กม. ปริมาณงาน 2 แห่งpdf 1  วันที่เริ่ม 5/09/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

 

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/15/2562

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ที่ กม.47+500,กม.50+200 และที่  กม.90+700ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โสกกล้า – สังคม ที่ กม.30+500 และ   ที่ กม.34+800  ปริมาณงาน  5 แห่งpdf 1  วันที่เริ่ม 5/09/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

 

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/16/2562

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยทอน ที่ กม.3+950, กม.9+000, กม.11+400, กม.14+500 และที่ กม.20+000 ปริมาณงาน 5  แห่งpdf 1  วันที่เริ่ม 5/09/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

 

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/17/2562

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง  ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน ปากสวย – น้ำเป ระหว่าง กม.46+100 – กม.53+240 LT.,RT.  ระยะทางดำเนินการ7.140 กม. ปริมาณงาน 1 แห่งpdf 1  วันที่เริ่ม 5/09/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

 

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/18/2562

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดาตอน 1  ระหว่าง กม.70+730 – กม.111+784 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 14.663 กม.  ปริมาณงาน 1 แห่งpdf 1  วันที่เริ่ม 5/09/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/1/2562

  งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 2267  ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ระหว่าง กม.18+793 – กม.22+125 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 2.696 กม. ปริมาณงาน 24,339 ตร.ม.     วันที่เริ่ม 29/08/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/2/2562

  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา  ระหว่าง  กม.74+600 – กม.75+000 และ ระหว่าง กม.75+334 – กม.77+590 ระยะทางดำเนินการ 4.438 กม. ปริมาณงาน 21,810 ตร.ม.     วันที่เริ่ม 29/08/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/3/2562

 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่  ตอน 1  ระหว่าง กม.7+653 - กม.12+307 เป็นช่วงๆ  ระยะทางดำเนินการ 1.359 กม. ปริมาณงาน 12,231 ตร.ม.      วันที่เริ่ม 29/08/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/4/2562

  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 2095  ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด ตอน 1  ระหว่าง  กม.59+981 – กม.62+628  และ ระหว่าง กม.64+796 – กม.64+942 ระยะทางดำเนินการ  2.793 กม. ปริมาณงาน  25,137  ตร.ม.     วันที่เริ่ม 29/08/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/5/2562

 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข  211 ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่  - ห้วยเชียงดา ระหว่าง  กม.106+170 – กม.108+072  ระยะทางดำเนินการ 1.902 กม. ปริมาณงาน 15,216 ตร.ม.      วันที่เริ่ม 29/08/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/6/2562

  งานจ้างเหมาทำการบูรณะ  ทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 243 ตอนควบคุมที่ 0100ตอน หนองคาย – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว  ระหว่าง กม.0+065 – กม.0+700 LT.,RT และ  ระหว่าง กม.1+265- กม.1+542 LT.,RT ระยะทางดำเนินการ 0.912 กม. ปริมาณงาน 25,602 ตร.ม.     วันที่เริ่ม 29/08/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/7/2562

 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่  ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย– สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.496+500 ระหว่าง กม.496+070 – กม.496+700 LT. ระหว่าง กม.496+300 – กม.496+930 RT.  ระยะทางดำเนินการ 1.267 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง      วันที่เริ่ม 29/08/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/8/2562

 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง  กม.14+830 – กม.20+988 LT.RT.  เป็นช่วงๆ  ระยะทางดำเนินการ 3.456 กม. ปริมาณงาน 73,470 ตร.ม.      วันที่เริ่ม 29/08/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/9/2562

 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.23+500 – กม.30+755 LT.RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 5.119 กม. ปริมาณงาน 107,499 ตร.ม.      วันที่เริ่ม 29/08/2018 วันที่สิ้นสุด 14/09/2018


วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/18/2561

  งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว: กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มระสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว:กิจกรรมย่อยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.496+916 – กม.500+859 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.943 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง   


วันที่ 24 มกราคม 2561

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/17/2561

 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาเส้นทาง (Routes)  การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปริมาณงาน 39 แห่ง


วันที่ 8 มกราคม 2561

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/16/2561

 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาเส้นทาง (Routes)  การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปริมาณงาน 39 แห่ง  ยกเลิก


วันที่ 26 ธันวาคม 2560

เลขที่ E คค 06023/พ.5.1/15/2561

        งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.8+000 – กม. 9+650 ปริมาณงาน 1.650 กม. 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/14/2561

        งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 212  ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย–ปากสวย ระหว่าง กม.0+000–กม. 2+600 ระยะทางดำเนินการ 2.600 กม. ปริมาณงาน 2.600 กม.  

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/13/2561

       งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงหนองคาย จังหวัดหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย-ปากสวย ที่ กม.0+050 (LT.) และทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย-หนองบัว ที่ กม.2+344(RT.) ปริมาณงาน 1 แห่งpdf 1

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/1/2561

 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.35+399 - กม.46+100 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 1.408 กม. ปริมาณงาน 26,752 ตร.ม.  

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/2/2561

 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.34+210 - กม.37+015 ระยะทางดำเนินการ 2.805 กม. ปริมาณงาน 28,050 ตร.ม.  

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/3/2561

 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 1 ระหว่าง กม.54+900 - กม.70+196 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 11.209 กม. ปริมาณงาน 102,581 ตร.ม.  

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/4/2561

 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.91+690 - กม.96+126 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 2.629 กม. ปริมาณงาน 25,415 ตร.ม.  

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/5/2561

 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน 1 ระหว่าง กม.42+609 - กม.45+446 ระยะทางดำเนินการ 2.837 กม. ปริมาณงาน 25,380 ตร.ม. 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/6/2561

 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน 3 ระหว่าง กม.57+175 - กม.59+918 ระยะทางดำเนินการ 2.749 กม. ปริมาณงาน 24,687 ตร.ม. 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/7/2561

 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน 2 ระหว่าง กม.48+911 - กม.52+960 ระยะทางดำเนินการ 4.023 กม.ปริมาณงาน 36,389 ตร.ม. 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/8/2561

 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 1 ระหว่าง กม.54+900 - กม.70+196 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 11.209 กม. ปริมาณงาน 102,581 ตร.ม. 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/9/2561

 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย- ปากสวย ระหว่าง กม.6+530 - กม.10+000 LT. ระยะทางดำเนินการ 3.470 กม.ปริมาณงาน 34,700 ตร.ม. 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/10/2561

 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ที่ กม.0+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง  

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/11/2561

 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.506+462-กม.506+995 ระยะทางดำเนินการ 0.533 กม.ปริมาณงาน 10,565 ตร.ม.  

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/12/2561

 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก - เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.20+000 - กม.20+847(RT.) ระยะทางดำเนินการ 0.838 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง  


วันที่ 18 สิงหาคม 2560

เลขที่ Eคค 06023/พ.5.1/30/2560

       งานจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.43+919 - กม.44+510 LT. ปริมาณงาน  1  แห่ง pdf 1


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เลขที่ Eคค 06023/พ.5.1/28/2560

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน หนองคาย – ปากสวย  ระหว่าง  กม.8+915 – กม.9+836 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 0.921 กม. ปริมาณงาน 10,617 ตร.ม. 


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เลขที่ Eคค 06023/พ.5.1/25/2560

 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242  ตอนควบคุมที่  0102  ตอน หนองบัว–ท่าบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+200–กม.20+225  ระยะทางดำเนินการ 3.025 กม.  ปริมาณงาน 3.025 กม.   

เลขที่ Eคค 06023/พ.5.1/26/2560

 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน  หนองบัว–ท่าบ่อ  ตอน 1  ระหว่าง กม.9+900–กม.11+700 ระยะทางดำเนินการ 1.800 กม. ปริมาณงาน 1.800 กม.   

เลขที่ Eคค 06023/พ.5.1/27/2560

 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข  242  ตอนควบคุมที่  0102  ตอน หนองบัว–ท่าบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+200–กม.26+958  ระยะทางดำเนินการ 1.758 กม.  ปริมาณงาน 1.758 กม. 


วันที่  7  ธันวาคม  2559

เลขที่ E คค 0665/พ.51/24/2560

งานจ้างเหมาโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City Of Tourism) ปี 2560 : กิจกรรมจัดทำเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองหนองคาย – ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  ระยะทางดำเนินการ 9.428 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง  pdf 1

 

วันที่ 30  พฤศจิกายน  2559

เลขที่ E คค 0665/พ.51/21/2560

งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ปี 2560  กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน  ทางหลวงหมายเลข 242  ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน  หนองบัว–ท่าบ่อ  ระหว่าง  กม.20+225–กม.20+965  และ กม.21+978–กม.22+858  ระยะทางดำเนินการ  1.620 กม. ปริมาณงาน 1.620 กม.  

 

เลขที่ E คค 0665/พ.51/22/2560

งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ปี 2560 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน  ทางหลวงหมายเลข 242  ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย–หนองบัว ระหว่าง  กม.0+075–กม.0+835  ระยะทางดำเนินการ 0.760 กม. ปริมาณงาน 0.760 กม.  

 

เลขที่ E คค 0665/พ.51/23/2560

งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ปี 2560 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน หนองบัว–ท่าบ่อ  ตอน 1 ระหว่าง  กม.11+700–กม.14+000  ระยะทางดำเนินการ 2.300 กม. ปริมาณงาน 2.300 กม.  


 

วันที่ 1 กันยายน 2559

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/20/2560 

งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 2095  ตอนควบคุมที่ 0200  ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด  ระหว่าง  กม.40+050 – กม.42+609  ระยะทางดำเนินการ 2.559 กม. ปริมาณงาน 2.559 กม. pdf 1

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/11/2560 

งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่–ห้วยทอน
ระหว่าง กม.17+699–กม.18+000 RT. และกม.24+575 – กม.25+150 LT. ระยะทางดำเนินการ 0.876 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/12/2560 

งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา
ระหว่าง กม.81+530 – กม.82+400 RT. ระยะทางดำเนินการ 0.870 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/13/2560 

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน โนนต้อง – โซ่พิสัย
ระหว่าง กม.40+925 – กม.43+150 ระยะทางดำเนินการ 2.300 กม. ปริมาณงาน 20,025 ตร.ม. pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/14/2560 

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา
ระหว่าง กม.109+285 – กม.112+000 ระยะทางดำเนินการ 2.715 กม. ปริมาณงาน 21,696 ตร.ม. pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/15/2560 

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา
ระหว่าง กม.88+850–กม.94+500 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.415 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/16/2560 

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ที่ กม.24+000
ระยะทางดำเนินการ 1.700 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/17/2560 

งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 2
ระหว่าง กม.86+750 – กม.87+665 ระยะทางดำเนินการ 0.915 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/18/2560 

งานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย
ระหว่าง กม.2+237–กม.8+219 (บริเวณเกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/19/2560 

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0101
ตอน การเคหะแห่งชาติ–หนองคาย ระหว่าง กม.2+936–กม.5+297 RT. ระยะทางดำเนินการ 2.361 กม. ปริมาณงาน 33,550 ตร.ม. pdf 1

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2559

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/5/2560 

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง
ระหว่าง กม.91+000 – กม.91+190 และ กม.93+900 – กม.95+247 ระยะทางดำเนินการ 1.537 กม. ปริมาณงาน 15,923 ตร.ม. pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/6/2560 

งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200
ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.23+450 – กม.24+850 ระยะทางดำเนินการ 1.400 กม. ปริมาณงาน 1.400 กม. pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/7/2560 

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด
ที่ กม.63+900 ระยะทางดำเนินการ 0.633 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/8/2560 

งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง
ระหว่าง กม.2+415 – กม.6+000 ระยะทางดำเนินการ 3.585 กม. ปริมาณงาน 32,265 ตร.ม. pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/9/2560 

งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่
ระหว่าง กม.2+300 – กม.3+000 ระยะทางดำเนินการ 0.700 กม. ปริมาณงาน 15,000 ตร.ม. pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/10/2560 

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ – บ้านว่าน
ที่ กม.0+900 ระยะทางดำเนินการ 1.220 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1

 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2559

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/1/2560 
งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 
ตอน หนองคาย – ปากสวย ที่ กม.1+177 ระยะทางดำเนินการ0.912 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/2/2560  
งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 211  ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน ศรีเชียงใหม่ –ห้วยเชียงดา  
ตอน 3 ระหว่าง กม.102+726 – กม.106+170 ระยะทางดำเนินการ  3.444 กม. ปริมาณงาน  27,528 ตร.ม. pdf 1

 

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/3/2560 
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข  2095  ตอนควบคุมที่ 0200
ตอน โซ่พิสัย–ปากคาดที่ กม.39+600 ระยะทางดำเนินการ 0.840 กม. ปริมาณงาน  1 แห่ง pdf 1

 

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/4/2560 
งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง  ทางหลวงหมายเลข 211  ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา  
ตอน 1  ระหว่าง กม.83+842 – กม.85+920  เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ  2.078 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง pdf 1

 

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/25/2559 

 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 2 ระหว่าง กม.42+954 - กม.45+673 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 1.166 กม. ปริมาณงาน 22,154 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน  pdf 1

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/26/2559 

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 1 ระหว่าง กม.61+100 - กม.61+373 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน  pdf 1


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/24/2559

 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมากิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.89+600 - กม.91+835 ระยะทางดำเนินการ 2.235 กม. ปริมาณงาน 2.235 กม.

เลขที่ E คค 0665/พ.5.1/23/2559

 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยทอน ระหว่าง กม.16+004 - กม.18+000 ระยะทางดำเนินการ 1.996 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 121 วัน 


วันที่ 4 มกราคม 2559

เลขที่ E คค 0665/พ.51/21/2559

 งานจ้างเหมาโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City Of Tourism) งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.7+008 - กม. 7+310 ระยะทางดำเนินการ 0.302 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 269 วั

เลขที่ E คค 0665/พ.51/22/2559

 งานจ้างโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City Of Tourism) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.5+900 - กม.7+088 ระยะทางดำเนินการ 1.108 กม. ปริมาณงาน 1.108 กม.