ร่างรายการข้อกำหนด

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

     งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.3+536 - กม.5+510 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.974 กม. ปริมาณงาน 28,628 ตร.ม.   new  วันที่เริ่ม 18/12/2018 วันที่สิ้นสุด 21/12/2018


วันที่ 17 ธันวาคม 2561

     งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ริมทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.1+882 - กม.2+225 ระยะทางดำเนินการ 0.362 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (362 เมตร) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน    new  วันที่เริ่ม 17/12/2018 วันที่สิ้นสุด 20/12/2018


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

     งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล: กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง  ระหว่าง กม.24+000 – กม.26+200 ระยะทางดำเนินการ 1.900 กม. ปริมาณงาน 1.900 กม. ระยะเวลาดำเนินการ  180 วัน   วันที่เริ่ม 13/11/2018 วันที่สิ้นสุด 16/11/2018


วันที่ 22 สิงหาคม 2561

     งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+830 – กม.20+988 LT.RT. เป็นช่วงๆ  ระยะทางดำเนินการ 3.456 กม.  ปริมาณงาน 73,470 ตร.ม.      วันที่เริ่ม 22/08/2018 วันที่สิ้นสุด 24/08/2018

     งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.23+500 – กม.30+755 LT.RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 5.119 กม.  ปริมาณงาน 107,499 ตร.ม.      วันที่เริ่ม 22/08/2018 วันที่สิ้นสุด 24/08/2018


 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

     งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101ตอน หนองสองห้อง-ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+350-กม.31+478 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 5.984 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง      วันที่เริ่ม 21/08/2018 วันที่สิ้นสุด 24/08/2018

     งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองคาย-หนองบัว ระหว่างกม.0+300-กม0+838 (LT.,RT.)เป็นช่วงๆ  และทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองบัว-ท่อบ่อ ระหว่าง กม.3+544-22+560(LT.,RT.)เป็นช่วงๆ   ระยะทางดำเนินการ 1.120 กม. ปริมาณงาน  2 แห่ง      วันที่เริ่ม 21/08/2018 วันที่สิ้นสุด 24/08/2018

      งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข  243 ตอนควบคุมที่ 0100  ตอน หนองคาย – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว  ระหว่าง  กม.0+065 – กม.0+700 LT.,RT  และ ระหว่าง กม.1+265-กม.1+542 LT.,RT ระยะทางดำเนินการ 0.912 กม.ปริมาณงาน 25,602 ตร.ม.      วันที่เริ่ม 21/08/2018 วันที่สิ้นสุด 24/08/2018

     งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข  2 ตอนควบคุมที่ 0700  ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.496+500 ระหว่าง กม.496+070 – กม.496+700 LT. ระหว่าง กม.496+300 – กม.496+930 RT. ระยะทางดำเนินการ 1.267 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง      วันที่เริ่ม 21/08/2018 วันที่สิ้นสุด 24/08/2018


วันที่ 20 สิงหาคม 2561

     จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง  ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว)  ระหว่าง  กม.486+306 – กม.504+015 LT.,RT.  เป็นช่วงๆ  ระยะทางดำเนินการ 16.103 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง     วันที่เริ่ม 20/08/2018 วันที่สิ้นสุด 23/08/2018

      จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป ระหว่าง กม.56+135 – กม.61+485 และ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.61+485 – กม.84+700 ระยะทางดำเนินการ 12.000 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง      วันที่เริ่ม 20/08/2018 วันที่สิ้นสุด 23/08/2018

      งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 211  ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา  ระหว่าง  กม.106+170 – กม.108+072  ระยะทางดำเนินการ 1.902 กม. ปริมาณงาน 15,216 ตร.ม.      วันที่เริ่ม 20/08/2018 วันที่สิ้นสุด 23/08/2018

     งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200  ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด ตอน 1 ระหว่าง  กม.59+981 – กม.62+628 และ ระหว่าง กม.64+796 – กม.64+942 ระยะทางดำเนินการ 2.793 กม. ปริมาณงาน 25,137 ตร.ม.       วันที่เริ่ม 20/08/2018 วันที่สิ้นสุด 23/08/2018

     จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  ทางหลวงหมายเลข 211  ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ที่ กม.47+500, กม.50+200 และ กม.90+700, ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โสกกล้า – สังคม ที่ กม.30+500 และ กม.34+800 ปริมาณงาน 5 แห่ง       วันที่เริ่ม 20/08/2018 วันที่สิ้นสุด 23/08/2018

     จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  ทางหลวงหมายเลข 2266  ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยทอน ที่ กม.3+950, กม.9+000, กม.11+400, กม.14+500 และที่ กม.20+000 ปริมาณงาน 5 แห่ง       วันที่เริ่ม 20/08/2018 วันที่สิ้นสุด 23/08/2018

      จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนโพนพิสัย-โนนต้อง ระหว่าง กม.11+444 – กม.11+756 RT. ระยะทางดำเนินการ 0.312 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง       วันที่เริ่ม 20/08/2018 วันที่สิ้นสุด 23/08/2018


 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่ ตอน 1  ระหว่าง กม.7+653 - กม.12+307 เป็นช่วงๆ  ระยะทางดำเนินการ 1.359 กม.  ปริมาณงาน 12,231 ตร.ม.    วันที่เริ่ม 16/08/2018 วันที่สิ้นสุด 21/08/2018

    งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ระหว่าง กม.18+793 – กม.22+125 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 2.696 กม. ปริมาณงาน 24,339 ตร.ม     วันที่เริ่ม 16/08/2018 วันที่สิ้นสุด 21/08/2018

     งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.74+600 – กม.75+000 และ ระหว่าง กม.75+334 – กม.77+590 ระยะทางดำเนินการ 4.438 กม. ปริมาณงาน 21,810 ตร.ม.     วันที่เริ่ม 16/08/2018 วันที่สิ้นสุด 21/08/2018


วันที่  11 พฤษภาคม  2561 

    งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว: กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว:กิจกรรมย่อยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.496+916 – กม.500+859 เป็นช่วงๆ  ระยะทางดำเนินการ 3.943 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง   


วันที่  18  มกราคม  2561 

    งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาเส้นทาง(Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ปริมาณงาน 39 แห่ง   

 

วันที่  29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

     งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงตอนบน 1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงตอนบน 1  ปริมาณงาน 39 แห่ง    

 

วันที่  17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงหนองคาย จังหวัดหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนหนองคาย - ปากสวย ที่ กม.0+050 (LT.) และทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - หนองบัว ที่ กม.2+344 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง   

 

วันที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก - เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.20+000 - กม.20+847(RT.) ระยะทางดำเนินการ 0.838 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน   

  งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.6+530 - กม.10+000 LT. ระยะทางดำเนินการ 3.470 กม.  ปริมาณงาน  34,700  ตร.ม.   

 


วันที่  11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.91+690 - กม.96+126 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 2.629 กม. ปริมาณงาน 25,415 ตร.ม.   

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่  ระหว่าง  กม.34+210 - กม.37+015  ระยะทางดำเนินการ  2.805 กม.  ปริมาณงาน 28,050 ตร.ม.   

 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102  ตอน ศรีเชียงใหม่  - ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม.70+196 - กม.74+600 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.237 กม. ปริมาณงาน 27,536 ตร.ม.  

 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข  2095  ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน 1  ระหว่าง กม.42+609 - กม.45+446  ระยะทางดำเนินการ 2.837 กม. ปริมาณงาน 25,380 ตร.ม.  

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด ตอน 3 ระหว่าง กม.57+175 – กม.59+918 ระยะทางดำเนินการ 2.749 กม.  ปริมาณงาน  24,687 ตร.ม.  

  งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย–ปากคาด ตอน 2 ระหว่าง กม.48+911 - กม.52+960 ระยะทางดำเนินการ 4.023 กม.  ปริมาณงาน 36,389 ตร.ม.  

   งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ท 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่–ห้วยเชียงดา ตอน 1 ระหว่าง กม.54+900 - กม.70+196 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 11.209 กม.  ปริมาณงาน 102,581  ตร.ม.  

  งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.506+462 –กม.506+995 ระยะทางดำเนินการ 0.533 กม. ปริมาณงาน 10,565 ตร.ม.   

   งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป  ระหว่าง  กม.35+399 – กม.46+100  เป็นช่วงๆ    ระยะทางดำเนินการ  1.408   กม.  ปริมาณงาน  26,752  ตร.ม.   


 วันที่  10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

  งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป  ระหว่าง  กม.35+399 - กม.46+100  เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 1.408 กม. ปริมาณงาน  26,752  ตร.ม.  

 


วันที่  23 มีนาคม พ.ศ. 2560

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย LAND MARK  ของสถานที่ท่องเที่ยว  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนพญานาคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ปริมาณงาน 1 แห่ง 

 

วันที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242  ตอนควบคุมที่  0102  ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+200 – กม.20+225  ระยะทางดำเนินการ 3.025 กม.  ปริมาณงาน 3.025 กม. 


วันที่  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101  ตอน หนองคาย – ปากสวย  ระหว่าง  กม.8+915 – กม.9+836 (RT.)ระยะทางดำเนินการ 0.921 กม. ปริมาณงาน 10,617 ตร.ม.  

งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242  ตอนควบคุมที่  0102  ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+200 – กม.26+958  ระยะทางดำเนินการ 1.758 กม.  ปริมาณงาน 1.758 กม. 

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข  242  ตอนควบคุมที่ 0102  ตอน  หนองบัว – ท่าบ่อ  ตอน 1  ระหว่าง กม.9+900 – กม.11+700  ระยะทางดำเนินการ  1.800 กม.  ปริมาณงาน  1.800 กม. 


 

วันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

งานจ้างเหมาโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City Of Tourism) ปี 2560 : กิจกรรมจัดทำเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองหนองคาย – ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  ระยะทางดำเนินการ 9.428 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 


วันที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ปี 2560  กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 242  ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน   หนองบัว–ท่าบ่อ  ตอน 1 ระหว่าง  กม.11+700–กม.14+000 และ  ระยะทางดำเนินการ 2.300 กม. ปริมาณงาน 2.300 กม. 

  งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ปี 2560  กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว–ท่าบ่อ ระหว่าง กม.20+225–กม.20+965 และกม.21+978 – กม.22+858   ระยะทางดำเนินการ 1.620 กม.  ปริมาณงาน 1.620 กม. 

  งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ปี 2560  กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 242  ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย –หนองบัว ระหว่าง  กม.0+075 –กม.0+835  ระยะทางดำเนินการ 0.760 กม. ปริมาณงาน 0.760 กม. 


วันที่  22 กันยายน  พ.ศ. 2559

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 
ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.506+250 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 4 หลัง  


วันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

  งานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 1 ระหว่าง กม.61+100 - กม.61+373 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง  new

 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 2 ระหว่าง กม.42+954 - กม.45+673 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 1.166 กม. ปริมาณงาน 22,154 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน   new


วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมากิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.89+600 - กม.91+835 ระยะทางดำเนินการ 2.235 กม. ปริมาณงาน 2.235 กม.   


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

  งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ - บ้านว่าน ระหว่าง กม.10+342 - กม.13+175 ระยะทาง ดำเนินการ 2.833 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 117 วัน


วันที่ 28  ธันวาคม  พ.ศ. 2558

  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยทอน ระหว่าง กม.16+004 - กม.18+000 ระยะทางดำเนินการ 1.996 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 121 วัน