- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง ID20007

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (HIGH MAST) ID10999

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ID10998

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานป้ายจราจร ID10996

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานป้ายจราจร ID10995

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ID41476

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานราวกันอันตราย ID11000

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานป้ายจราจร ID10997

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาแผนงานบูรณาการและพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมสะพานและโครงสร้าง ID7310

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ID80494

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงบริเวณหน้าโรงเรียน ID10992

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ID80497

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ID41505

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ID7366

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ID7467

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาขยายทางจราจร ID7298

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ID7318

- โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ID80494

- งานปรับปรุงทางหลวง ID10992

- จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ID80496

- จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ID80493

- จ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง ID10994

- โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ID80498

- โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ID80495

- งานปรับปรุงทางหลวง ID10993

- โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ID80492

- โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ID80491

- งานปรับปรุงทางหลวง ID10991

- เลื่อนวันประกาศขายทอดตลาด

- จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (HIGH MAST) ID10999

- จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ID80497

- จ้างเหมางานราวกันอันตราย ID11000

- จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ID10998

- จ้างเหมางานป้ายจราจร ID10997

- จ้างเหมางานป้ายจราจร ID10996

- จ้างเหมางานป้ายจราจร ID10995

- จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ID41476

- จ้างเหมาบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงนราธิวาส ID62019

- จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ID20007

- จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ID7366

- จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระดับภาค ID7467

- จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 ID41505

- จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน

- จ้างเหมาซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ID7318

- จ้างเหมาขยายทางจราจร ID7298

- จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

- งานขยายทางจราจร

- จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

- จ้างเหมาซ่อมสะพานและโครงสร้าง ID7310

- จ้างเหมายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

- จ้างเหมายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

- จ้างเหมางานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครางสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560

- จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 ID41421

- ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินงบประมาณ นธ.2/2561

- ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานเงินงบประมาณ นธ.1/2561

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปะซ่อม โดยวิธีคัดเลือก ทางหลวงหมายเลข 43220100 ตอน ยานิง - บูเก๊ะตาโมง

- ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับระดับ โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ 28 ก.พ.2561

- ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ จ้างเหมางานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 40550103 ตอน จือมอ - สุคิริน ที่ กม.55+702 

- ราคากลางโครการ จ้างเหมาแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 40550103 ตอน จือมอ - สุคิริน ที่ กม.55+702

- ราคากลางโครงการ จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 42730200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ระหว่าง กม.16+700 - กม.33+425 

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมางานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 40550103 ตอน จือมอ - สุคิริน ที่ กม.55+702

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 42730200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ระหว่าง กม.16+700 - กม.33+425

- ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง กม.11+375 - กม.12+315 โดยวิธีคัดเลือก 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับระดับ โดยวิธีคัดเลือก

  - ขอบเขตของงาน (TOR) งานซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 - ราคากลางวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 - ราคากลางวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ปปช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยวิธีคัดเลือก