ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ 10

            สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)  ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2484  เดิมมีชื่อว่า เขตการทางนครราชสีมา 

              สำนักงานตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โนนไทย – จอหอ – กม.0+400 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 2)

              ที่ กม.402+845 ด้านซ้ายทาง  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตนครราชสีมาตั้งรวมอยู่ในอาคารเดียวกันกับแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 และ

แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  แต่ด้วยปริมาณงาน อัตรากำลัง และมีหน่วยงานเพิ่มขึ้นจากเดิม

จึงเป็นเหตุทำให้สถานที่ทำงานคับแคบ  ไม่สามารถที่จะขยายหรือต่อเติมสำนักงานจากที่มีอยู่เดิมได้

 

 

ในปีงบประมาณ 2530 ได้รับงบประมาณวงเงิน 3,976,951 บาท   ให้ก่อสร้างสำนักงานเขตการทางนครราชสีมา

หลังใหม่เป็นอาคารสองชั้น  ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานหลังเดิม (ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โนนไทย – จอหอ – 

กม.0+400 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 2) กม.402+831 ด้านขวาทาง)   มีเนื้อที่ทั้งหมด 35-0-77 ไร่  

โดยได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  พ.ศ.2531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปีพุทธศักราช 2534  เขตการทางนครราชสีมาได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานทางหลวงที่ 8 

โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.7/5/2534 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2534  ตำแหน่งนายช่างเขตการทาง 

เปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 และต่อมาในปีพุทธศักราช 2538 ได้รับการยกฐานะเป็น 

สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)  โดยคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.7/3/2538 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เปลี่ยนเป็น ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 8

 

ปี 2555 มีการปรับปรุงระบบหมายเลขทางหลวง ที่ตั้งของสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)  จึงตั้งอยู่บน

ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย – แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 กม.231+800 (ด้านขวาทาง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีพุทธศักราช 2558  มีการแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 5 ก  ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 

ได้เปลี่ยนชื่อสำนักทางหลวง เป็น สำนักงานทางหลวง   สำนักงานทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) จึงเปลี่ยนชื่อเป็น  

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)  ตามคำสั่งกรมทางหลวง  ที่ จ.1.9/5/2558  งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  

จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

        

076681
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
45
17
168
76395
114
5823
76681

Your IP: 3.230.76.196
2020-04-04 07:21