เมื่อวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 09.30 น. นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม เป็นประธานในการประชุม งานบำรุงปกติ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ระบบงานและแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบำรุงปกติ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ณ ห้องประชุมชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

ค้นหา