หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักอำนวยความปลอดภัย

ลำดับ ชื่อคู่มือ  ดาว์นโหลด
1 ทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี (มาตรา)  Download this file (A001.pdf) download
2

วางหรือเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำทิ้งลงสู่ทางหลวง 

 Download this file (A002.pdf) download
  (มาตรา 39/1)  
3 ป้ายแนะนำทางหลวง (มาตรา 47)  Download this file (A003.pdf) download
4 ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง (ยกเว้น งานทาง  Download this file (A004.pdf) download
  เชื่อม,เชื่อมท่อระบายน้ำทิ้งและงานระบบสาธารณูปโภค)   
  (มาตรา 47)  
5 สร้างหรือดัดแปลงต่อเติมอาคารต่าง ๆ ในที่ดินริมเขตทางหลวง  Download this file (A005.pdf) download
  ระยะไม่เกิน 15 เมตร หรือ 50 เมตร เฉพาะทางหลวงบางสายตาม  
  ที่ได้มี พ.ร.ฎ.ออกมากำหนดไว้ (มาตรา 49)  
6 กระทำใด ๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง   Download this file (A006.pdf) download
  (มาตรา 48,56 วรรคสอง)  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ลำดับ ชื่อคู่มือ  ดาว์นโหลด
7 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง งานก่อสร้าง  Download this file (A001.pdf) download
  ชั้นพิเศษ  
8

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง งานก่อสร้าง

 Download this file (A002.pdf) download
  ทาง ชั้น 1  
9 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้าง งานก่อสร้าง  Download this file (A003.pdf) download
  ทาง ชั้น 2  
10 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้าง งานก่อสร้าง  Download this file (A004.pdf) download
  ทาง ชั้น 3  
11 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้าง งานก่อสร้าง  Download this file (A005.pdf) download
  ทาง ชั้น 4  
12 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้าง งานก่อสร้าง   Download this file (A006.pdf) download
  สะพาน ชั้น 1  
13 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้าง งานก่อสร้าง  Download this file (A006.pdf) download
  สะพาน ชั้น 2  
14 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้าง งานก่อสร้าง  Download this file (A006.pdf) download
  สะพาน ชั้น 3  
15 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้าง งานก่อสร้าง  Download this file (A006.pdf) download
  สะพาน ชั้น 4  
16 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา ฉาบผิวทาง แบบ  Download this file (A006.pdf) download
  Chip Seal  
17  การจดทะเบียนเป็นผู้รัยเหมา ฉาบผวทาง แบบ  Download this file (A006.pdf) download
  Slurry Seal  
18 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา เสริมผิวทาง แบบ  Download this file (A006.pdf) download
  Cold Mixed Asphalt  
19 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา เสริมผิวทาง แบบ  Download this file (A006.pdf) download
  Hot Mixed Asphalt  
20 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางาน บำรุงทาง แบบ  Download this file (A006.pdf) download
  Hot Mix In-Place Recycling  
 21 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางาน บูรณะทาง แบบ   Download this file (A006.pdf) download
  Pavement In-Place Tecycling   
22 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานจัดทำเครื่องหมาย  Download this file (A006.pdf) download
  จราจรฯ ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)   
23 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานจัดทำเครื่องหมาย   Download this file (A006.pdf) download
  จราจรฯ ด้วยสีจราจร (Traffic Paint)   
24 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 1  Download this file (A006.pdf) download
25 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 2  Download this file (A006.pdf) download
26 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานไฟสัญญาณจราจร  Download this file (A006.pdf) download
27 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางาน ราวกันอันตราย ชั้น 1   Download this file (A006.pdf) download
28 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางาน ราวกันอันตราย ชั้น 2   Download this file (A006.pdf) download
29  การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานป้ายจราจร   Download this file (A006.pdf) download
30  การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานเครื่องหมายนำทาง  Download this file (A006.pdf) download

 

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครพนม

ลำดับ ชื่อคู่มือ  ดาว์นโหลด
31 การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้าสู่        Download this file (A001.pdf) download
  ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคาพาณิชย์ สถานีบริการ  
  น้ำมัน สถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการเชื้อเพลิงอื่น   
  ไกลที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ของ  
  กรมทางหลวง (มาตรา 37)  

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงที่ 3

 

ลำดับ ชื่อคู่มือ  ดาว์นโหลด
32 การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภท เพื่อเป็น Download this file (A001.pdf) download
  ทางเข้าออกทางหลวง ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่  
  เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37)  
 33 การขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการประชาชน (ป้อม Download this file (A001.pdf) download
  ตำรวจ) ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนเดินข้าม  
  (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ได้รับมอบหมายให้  
  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต) (มาตรา 37)  
34 การขออนุญาตกระทำการใด ๆ อันเป็นกิจสาธารณูปโภค Download this file (A001.pdf) download
  ในเขตทางหลวง (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง  
  ได้มอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต) (มาตรา 48,56  
  วรรคสอง)  
35 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพานลอย Download this file (A001.pdf) download
  คนเดินข้าม  
36 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด  Download this file (A001.pdf) download
  ทราย ลูกรัง และงานดินประเภทที่ 1 ขุดขนวัสดุ หิน  
  กรวด ทราย ลูกรัง และงานดิน ประเภทที่ 1  
37 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด Download this file (A001.pdf) download
  ทราย ลูกรัง และงานดินประเภทที่ 2  
38 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติ ประเภท  Download this file (A001.pdf) download
  ก. ชั้น 1   
 39 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติ ประเภท  Download this file (A001.pdf) download
  ก. ชั้น 2   
 40 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติ ประเภท  Download this file (A001.pdf) download
  ข. ชั้น 1   
 41 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติ ประเภท  Download this file (A001.pdf) download
  ข. ชั้น 2   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ลำดับ ชื่อคู่มือ  ดาว์นโหลด
42 การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ  Download this file (A001.pdf) download
  ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน  

 

ค้นหา