วันศุกร์ ที่  9  กุมภาพันธ์  2561  เวลาประมาณ  09.30 น. นายวุฒิพงศ์  คำภูแสน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม ได้มีการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมชัยสวัสดิ์  กิตติพรไพบูลย์ หัวหน้าหมวดฯ และหัวหน้างานในสังกัดได้รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา ให้ได้รับทราบและหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

 

ค้นหา