วันพฤหัสสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 แขวงทางหลวงนครพนม จัดประชุมหารือเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ของโครงการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนนครพนม บนทางหลวงหมายเลข 295 ตอน ทางเข้าสะพานแม่โขงที่นครพนม ที่ กม.1+200 ด้านขวาทาง) จ. นครพนม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแบบก่อสร้างและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมชัยสวัสดิ์กิตติพรไพบูลย์ 

 

 

 

 

 

 

 

ค้นหา