วันพุธ ที่  6  กันยายน  2560 เวลาประมาณ  09.00 น. นายวุฒิพงศ์  คำภูแสน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม ได้มีการประชุมประจำเดือน กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชัยสวัสดิ์  กิตติพรไพบูลย์ หัวหน้าหมวดฯ และหัวหน้างานในสังกัดได้รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา ให้ได้รับทราบและหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

ค้นหา