แขวงทางหลวงนครพนม  ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2498  สังกัดเขตการทางอุบลราชธานี  กองบำรุง  กรมทางหลวง  โดยมีนายสมพร  สายเกษม  เป็นนายช่างแขวงการทางคนแรก  ต่อมาในปี  พ.ศ.2530  กรมทางหลวงได้มีการจัดแบ่งเขตการควบคุมระยะทางใหม่  จัดตั้งเขตการทางสกลนครขึ้น  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)  สังกัด  กองบำรุง  แขวงการทางนครพนม  จึงได้โอนมาสังกัด  สำนักทางหลวงที่  3 (สกลนคร)  สำนักบริหารบำรุงทาง  กรมทางหลวง  ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากแขวงการทางนครพนม เป็น แขวงทางหลวงนครพนม ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  มีนายช่างแขวงการทางและผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รวม  20  คน  ดังนี้

            

1 นายสมพร  สายเกษม  พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2499 
2 นายโชติ   ชื่นกลิ่น พ.ศ. 2499 - พ.ศ. 2510
3 นายสละ ฉอ้อนพจน์ พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2512
4 นายศรีพร คำหมาย พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2514 
5 นายปัญญา ยิ้มประเสริฐ พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2520
6 นายปรีชา เผ่าทองจีน พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2525
7 นายบรรจง เจริญพานิช พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2530
8 นายนคร วานิชจำเริญกุล พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2533
นายนคร พิทักษ์พงษธร พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535
10  นายอนันต์ แสงทอง  พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
11  นายวิกรม  ถาวรวิโรจน์ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537 
12 นายวิเวก พรหมสาขา ณ สกลนคร  พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538 
13  นายมนัส  ปิ่นประภา  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 
14 นายธรงทิตย์  นวอนุรักษ์  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544
15 นายสุรพล หุ่นพยนต์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549
16  นายสนิท พรหมวงษ์ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
17 นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553
18 นายชาตรี นิลผาย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
19  นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559
20 นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

          

      ที่ตั้ง

            แขวงทางหลวงนครพนม  ตั้งอยู่เลขที่  77  ถนนชยางกูร  ตำบล ในเมือง  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครพนม   บนที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนที่  นพ.167  เนื้อที่  19  ไร่  งาน  ตารางวา   

     หน้าที่และความรับผิดชอบ 

            แขวงทางหลวงนครพนม  มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  และบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ให้สามารถรองรับและอำนวยความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวงแผ่นดิน  ตลอดจนควบคุมที่ดินในเขตและนอกเขตทางหลวงให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

           แขวงทางหลวงนครพนม  รับผิดชอบ  งานบำรุงทางรวมทั้งสิ้น  20  สายทาง  28  ตอนควบคุม  รวมระยะทางทั้งสิ้น   562.109   กิโลเมตร 

 

ค้นหา