foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+042811673
doh0620@doh.go.th
แขวงทางหลวงเลยที่ ๑

แขวงทางหลวงเลยที่ 1

คู่มือสำหรับประชาชน

MOD_COOLCLOCK

Spider Calendar

ราคาน้ำมัน

สภาพอากาศ

อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

 

              วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2562  ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-
ตาวตาด ระหว่าง กม.2+950 - กม.3+665 โดยมี นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุม นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ บัวสา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและ
ออกแบบ นายหลักทรัพย์ มีลาภ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ 6 หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน คณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ประกอบการร้านค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย


 

             วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561  แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ห้วยเชียงดา-
ปากชม ระหว่าง กม.136+075-กม.136+775 โดยมี นายนที พรมภักดี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุม นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1
กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอุเทศ เบ้าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
นายหลักทรัพย์ มีลาภ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ 6 หัวหน้าหมวดทางหลวง
หัวหน้างาน คณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย


 

           วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค์ - เลย ระหว่าง กม.408+250-กม.409+000 โดยมี นายบรรพต ยาฟอง
นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานเปิดการประชุม นายเจริญ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายหลักทรัพย์ มีลาภ ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ 6 หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน คณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน


 

          วันที่ 23 ตุลาคม 2561  นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1
มอบหมายให้ นายเจริญ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย


 

          วันที่ 17 กันยายน 2561   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม         ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเลย ร่วมให้การต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง ณ ท่าอากาศยานเลย


 

                 วันที่ 16 กันยายน 2561  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ประธานการประชุม) ดำเนินการประชุมทีมงาน one transport เพื่อติดตามโครงการที่สำคัญในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1

 

 

       วันที่ 16 กันยายน 2561   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์       ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 และคณะ ตรวจติดตามโครงการ Bike Box บริเวณสามแยกหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1              วันที่ 6 กันยายน 2561 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ดำเนินการรณรงค์ สร้างความเข้าใจ การป้องกันมิให้ใช้พื้นที่เขตทางหลวงเป็น
ที่จำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการจัดระเบียบบ้านเมืองและการจราจร ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน ปากปวน - ปากภู (บริเวณหน้าโรงพยาบาลเลย) โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 28 สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย สถานีตำรวจภูธรเลย สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 อาสาสมัคร และจิตอาสาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน


 

              วันที่ 2 กันยายน 2561นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) และจัดทำโรงทาน เพื่อแจกอาหาร   ให้กับประชาชนผู้มาเข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาเจดีย์ศรีวิสุธิโสภณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


 

               วันที่ 2 กันยายน 2561  นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจของ นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย


               วันที่ 1 กันยายน 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ เดินทางมาตรวจโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดเลย อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และศรีษะเกษ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมให้การต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง

 

ด้วยสำนักบริหารบำรุงทางได้รับเอกสารวิชาการ ชื่อจังหวัด อำเภอตำบล เขตและแขวง
ภาษาไทย - อังกฤษ ทั่วทุกภาคในประเทศไทย เป็นฉบับที่รวบรวมโดยราชบัญฑิตยสภา 
ตามไฟลล์แนบดังนี้ >>>>>

               วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1


 

              วันที่ 3 สิงหาคม 2561  นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)          ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยทำความสะอาดในบริเวณโดยรอบสำนักงานแขวงฯ และอาคารสำนักงาน

 

 

 

 

              วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้บนที่ดินสงวนนอกเขตทาง ทางหลวงหมายเลข 2481 ตอน ศรีศักดิ์ดา-ซำบ่าง ระหว่าง กม.0+800 -กม.1+200 เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 

 

 

                วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1         มอบรางวัลให้กับจิตอาสา นายโกศล ปิสาทุม บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 3ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย          ที่ช่วยทำความสะอาดสะพานบ้านหนองบัวน้อย ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด

 

                 28 พฤษภาคม 2561 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย พันตำรวจเอกสมชาย พิมพ์ชู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองหิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวง และคณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมเดินรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เรื่องการป้องกันมิให้ใช้พื้นที่เขตทางหลวงเป็นตลาดนัดจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบเมือง และอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทางหลวง ณ พื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

 

                วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1    พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างานในสังกัด เข้าร่วมนำเสนอผลงานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 พิจารณาคัดเลือก ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวง และ หัวหน้างานด้านวิศวกรรม ดีเด่น ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) โดยมี นายสมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ตำแหน่งที่ 1    เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

                  วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์    ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1

 

       วันที่ 9 เมษายน 2561 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ประธานการประชุม) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1 

 

                  วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม นายศราวุธ ท้าวทา หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงคาน นายเมธี อุ่นช่วง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่ ลงตรวจพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง และหารือเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน  (บริเวณตลาดนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย)

                  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 วิทยากรบรรยายหัวข้อการฝึกอบรม “ การควบคุมงานบริเวณย่านชุมชน และงานสะพาน “ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร        “ การควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับผู้ควบคุมงาน “ โดยมีรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด                แขวงทางหลวงเลยที่ 1 และหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


 

 

 

 

 

 

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.15 น. แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเลย         ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย                 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ ผู้อำนวยแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)        หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1

              วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย              นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์                         ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (กุดป่อง) เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

     

 

        วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู โดยมีนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์           ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) บรรยายสรุปในประเด็นการตรวจติดตาม ในส่วนของทางหลวงในพื้นที่จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ แก้วลมัย, นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1, นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย), นายสอาด ประจันพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1 จังหวัดเลย

 

#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ

 

 

ได้เดินทางมาตรวจโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดเลย

 

 

 

โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

 

 

 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

 

 

 

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6

 

 

 

และนายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1

 

 

 

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน

ราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมให้การต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงเลยที่ 1

โดยมีนายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้า

แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ให้การต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะ
เดินทางมาตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค ประจำปี 2561 วันที่ 11 มกราคม 2561
ณ หมวดทางหลวงวังสะพุง แขวงทางหลวงเลยที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6

 

 

เมื่อวันที่  4  มกราคม  2561 คณะผู้บริหารแขวงทางหลวงเลยที่ 1
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ร่วมกันอวยพรปีใหม่ นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผอ.ขท.เลยที่ 1
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2561

 

 

 

 

 *************************************************************************************************************************

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561
โดยมี นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
และคณะเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ(จำลอง) ศาลากลางจังหวัดเลย
ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

 

 

แผนที่เส้นทางการคมนาคม
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ (จำลอง) ศาลากลางจังหวัดเลย
ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

7 เว็บไซต์ "คลังข้อมูล"พระราชพิธี – พระราชประวัติ ภาพหาชมยาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มา : http://news.thaipbs.or.th/content/267060

             เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค.นี้ ทีมข่าวไทยพีเอสออนไลน์ ได้รวบรวม 7 เว็บไซต์ข้อมูลพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบบทความ ภาพ และวิดีทัศน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีและพระราชประวัติได้อย่างสะดวกและถูกต้อง

http://kingrama9.net/ เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลจากคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่นำเสนอข่าวประชา สัมพันธ์เกี่ยวกับงานพระราชพิธี ทั้งวิธีการเดินทางไปยังงานพระราชพิธีและประกาศปิดการจราจรในวันและสถานที่ต่างๆ และแจ้งสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ทั้งยังมีการเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดคู่มือจิตอาสาในงานพระราชพิธีเพื่อใช้ประกอบการในการทำงานจิตอาสา นอกจากนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับพระเมรุมาศและขบวนพระอิสริยยศ  

https://king9.ohm.go.th/ เว็บไซต์นี้จัดทำโดยสำนักราชเลขาธิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วยแถลงการณ์และประกาศจากสำนักพระราชวัง ข้อความพระราชสาส์น นอกจากนี้ยังมีการเก็บรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งยังมีแผ่นพับพระราชกรณียกิจพร้อมภาพประกอบตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2556

http://brh.thaigov.net/brh-2011/index.php เว็บไซต์สำนักพระราชวัง มีข่าวในพระราชสำนักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ และข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเว็บไซต์นี้ยังรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระราชกรณียกิจที่หาชมได้ยากไว้ให้ได้รับชมอีกด้วย

http://www.supremeartist.org/supreme.html เว็บไซต์มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งหมวดดุริยางคศิลป์ หมวดทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย หมวดทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม หมวดวรรณศิลป์ หมวดธ สร้างสรรค์ และหมวดนฤมิตรศิลป์ที่รวบรวมอักษรประดิษฐ์ ตำราฝนหลวง ส.ค.ส. พระราชทาน แผนที่ฝีพระหัตถ์ 

http://www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com/th/blog_category/category/1เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมพระราชนิพนธ์ รวมถึงบอกเล่าเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่ปี พ.ศ.2470–พ.ศ.2559 นอกจากนี้ยังมีการนำเสนออัลบั้มภาพในหมวดต่างๆ อย่างภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ อัลบั้มในหลวงกับสมเด็จย่าประมวลภาพในหลวงเสด็จฯ ทุ่งมะขามหย่อง อัลบั้มในหลวงทรงพระผนวช อัลบั้มในหลวงทรงพระเยาว์ ภาพวาดในหลวง อัลบั้มพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรี มหาปราสาท วันที่ 5 ธันวาคม 2554

http://www.finearts.go.th/promotion/ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติราชประเพณีพระบรมศพ สัตว์หิมพานต์ประดับเมรุ การสร้างพระโกศจันทน์และพระโกศทองคำลงยา การประโคมย่ำยาม ข้อมูลเกี่ยวกับราชรถ ราชยาน คานหาม รวมถึงคติไตรภูมิกับการสร้างพระเมรุและพระเมรุมาศ และการจัดสร้างงานศิลปกรรมและงานประณีตศิลป์ เพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีและประกอบพระเมรุมาศ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชพิธีทั้งความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ และการจัดทำหนังสือรวมถึงจดหมายเหตุงานพระราชพิธีและงานนิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในการเดียวกัน

http://www.prd.go.th/main.php?filename=prd กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในการพระบรมศพ และพระศพผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจความหมายของคำที่อาจไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่าง พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร หรือที่เรียกโดยย่อว่าพระมหาเศวตฉัตร เป็นฉัตร 9 ชั้น แต่ละชั้นมีระบายขลิบทองแผ่ลวดซ้อน 3 ชั้น ระบายชั้นล่างสุดห้อยด้วยอุบะจำปาทอง เป็นพระมหาเศวตฉัตร สำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษกแล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพแห่งความทรงจำและภาพพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ไว้ในอัลบั้มเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าชมได้อีกด้วย

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ พระเมรุมาศ (จำลอง) ศาลากลางจังหวัดเลย

  

 ***งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข 201  ตอนควบคุม 0405  ตอน ปากภู-เชียงคาน  ระหว่าง กม.357+987-กม.359+311, กม.360+257-กม.362+257 และ  กม.393+471-กม.393+971 ปริมาณงาน  4,182  ตร.ม.<<<คลิกที่นี้>>>

***จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401, 0402, 0403, 0404, 0405  ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.267+541-กม.268+407, กม.272+371-กม.273+307, กม.288+146-กม.289+471, กม.319+221-กม.320+671, กม.323+371-กม.324+171, กม.326+411-กม.332+372, กม.343+671-กม.344+401, กม.346+821-กม.347+396, กม.348+057-กม.349+681,  กม.351+807-กม.354+401, กม.355+266-กม.356+222 ปริมาณงาน 3,902 อัน<<<คลิกที่นี้>>>

***งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง   ทางหลวงหมายเลข 201  ตอนควบคุม 0401, 0402, 0403  ตอน  ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ -โนนสว่าง - ปากปวน   ระหว่าง  กม.268+407-กม268+982,  กม.295+971-กม.297+306,  กม.319+557 - กม.320+707,  กม.323+371-กม.324+496 และ  ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300  ตอน วังสำราญ -วังสะพุง   ระหว่าง กม.118+500-กม.118+908  ปริมาณงาน  4,906  ตร.ม.<<<คลิกที่นี้>>>

***จ้างเหมาทำการงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 1  ปริมาณงาน 140 แห่ง (24,300  ตร.ม.)<<<คลิกที่นี้>>>

***งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 1  ปริมาณงาน  140  แห่ง<<<คลิกที่นี้>>>

***งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง  ระหว่าง กม.298+711-กม.299+211 (ด้านซ้ายทาง),  กม.304+417-กม.305+107 ผด้านซ้ายทาง<<<คลิกที่นี้>>>

***จ้างเหมาทำการ งนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และส่ิงก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน - ปากภู ที่ กม.347+157 (LT.)  ปริมาณงาน 1  แห่ง<<<คลิกที่นี้>>>

***งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข 2249  ตอนควบคุม 0102   ตอน  วังแคน – สงเปือย   ระหว่าง กม.19+545 - กม.21+475, กม.24+000-กม.29+115   และทางหลวงหมายเลข   2140   ตอนควบคุม  0100  ตอน  วังสะพุง – นาหลวง  ระหว่าง  กม.1+000 –กม.7+000,   กม.14+505 - กม.16+899    ปริมาณงาน    3,950.03  ตร.ม.<<<คลิกที่นี้>>>

 ***งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  ทางหลวงหมายเลข 2108   ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ – ปากชม  ระหว่าง กม.53+136 - กม.55+270 และทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201  ตอน ห้วยเชียงดา – ปากชม  ระหว่าง กม.112+000 - กม.117+897 ปริมาณงาน    2,400.08  ตร.ม.<<<คลิกที่นี้>>>

***งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401, 0402, 0403ล 0404, 0405 ตอน ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง -ปากปวน-ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.266+456-กม.395+199  ปริมาณงาน  1  แห่ง<<<คลิกที่นี้>>>

   


  

 


 

 

 

 

นายสุมิตร    อนุนิวัฒน์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 


  

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงค
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่
(Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

 

 
 

 


 

 

 

 

Website counter
 


Copyright ? 2018