แผนกแผนที่ทางหลวง

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ดำเนินการแก้ไขแผนที่เส้นทางหลวงของกรมทางหลวงให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และจัดทำแผนที่ในสเกลต่าง ๆ ดังนี้

1. แผนที่ทางหลวงมาตราส่วน 1: 500,000 (ขนาด A4) จัดพิมพ์จำนวน 9,000 ฉบับ ประกอบด้วย

     - แผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัด

     - แผนที่แสดงโครงข่ายทางหลวงแบ่งส่วนขยายเป็น 36 ส่วน

     - แผนที่แสดงโครงข่ายทางหลวงชนบท

     - แผนที่แสดงโครงข่ายทางหลวง Asian & ASEAN

     - เส้นทางออกนอกประเทศโดยรถยนต์

     - แสดงที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการแก๊ส LPG และ NGV

     - ศูนย์บริการทางหลวง

     - แผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด 76 จังหวัด แต่ละจังหวัดประกอบด้วย

         - คำขวัญประจำจังหวัด

         - แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

         - ร้านอาหารที่แนะนำในจังหวัด (ทางหลวงพาชิม)

         - ผลิตภัณฑ์คัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

     - หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ได้แก่ ตำรวจทางหลวง สายการบินในประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานีขนส่ง รถไฟ รถเช่า เป็นต้น

     - แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานส่วนภูมิภาค

     - แผนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

     - โครงข่ายระบบขนส่งทางรางและขนส่งมวลชน

2. แผนที่ทางหลวงมาตราส่วน 1: 900,000 (แผ่นพับ 4 ภาค) จัดพิมพ์จำนวน 12,000 ฉบับ

3. จัดทำกล่องแผนที่เพื่อจำหน่าย ดังนี้

     - กล่องรวมชุดแผนที่ 2 ชนิด จำนวน 4,000 กล่อง

       ประกอบด้วย

       แผนที่ทางหลวงมาตราส่วน 1: 500,000 (ขนาด A4) จำนวน 5,000 กล่อง

       แผนที่ทางหลวงมาตราส่วน 1: 900,000 (แผ่นพับ 4 ภาค) จำนวน 8,000 กล่อง