Banner001

แผนกวารสารทางหลวง

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559
1. จัดทำวารสารทางหลวงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการด้านต่าง ๆ ของกรมทางหลวงอย่างต่อเนื่อง ตรงเวลา โดยมีการปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
     - รูปเล่ม อาร์ตเวิร์ค ใช้กระดาษมัน 4 สีทั้งเล่ม น่าอ่าน น่าสนใจมากขึ้น
2. จัดหาผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารทางหลวง
     - หาสมาชิกสนับสนุนกลุ่มใหม่เพิ่มเติม
3. รณรงค์การรับสมัครสมาชิกวารสารทางหลวง
     - ทำหนังสือเชิญชวนรับสมัครสมาชิกสามัญ/สมทบ (ตลอดชีพ)
     - จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกวารสารทางหลวง
4. จัดส่งหนังสือวารสารทางหลวงเพื่อประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง ให้หน่วยงานต่าง ๆ
     - หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม (8 หน่วยงาน) ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมการบินพลเรือน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
     - รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม (14 หน่วยงาน) ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัทขนส่ง จำกัด การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนมวลชนกรุงเทพ สถาบันการบินพลเรือน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด และบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด
     - หน่วยงานอื่น ๆ (14 หน่วยงาน) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี (AIT) โรงเรียนบ้านบางเหรียญ หอสมุดแห่งชาติ
5. จัดทำเว็บไซต์ของแผนกวารสารทางหลวง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ www.dohjournal.com หรือเข้า google พิมพ์ วารสารทางหลวง
6. จัดทำ Facebook ของวารสารทางหลวง www.facebook.com/highways.journal

Copyright © 2017. Highway Department Association. All Rights Reserved.